ارشمیدس ایرانی!

Share Button


فقط احمدی قادر به این شق القمر بود!
جایزه شیمی قرن به دکتر احمدی نژاد داده شد !

به دلیل تبدیل کردن ریال به پهن

No Comments