دروازه های جهنم یمن: ۴

Share Button

در خاتمه این برسی تحلیل باید بگویم اگر شانسی برای برگشتن حوثیها از دم دروازه این جهنم باشد، چنین شانسی برای اجتناب از پرتاب شدن ایران به میدان و مرکز آن نیست زیرا هرچه باشد عربستان و متحدین آن اگر بلحاظ جمعتی و سیاست های قومی و منطقه ایی ملاحظاتی تعامل گرانه نسبت به حوثیها داشته باشند در برابر ایران کمترین ملاحظه ایی در این رابطه ندارند.

Saudi Arabia shoots down Houthi missile aimed at Riyadh palace _ World news _ The Guardian

برابر گزارش تقریباً بالاتفاق رسانه های مهم دنیا که من لینکها و سر تیتر های برخی از آنها را در ذیل نهاده ام، عربستان سعودی دومین موشک بالستیک پرتاب شده توسط حوثیها به عربستان را در هوا توسط دفاع ضد موشکی خود زد و ساقط کرد. نخستین موشک پرتاب شده به عربستان از این نوع، در ۴ دسامبر (۱۴ آذر) بسوی فرودگاه ظهران شلیک شده بودکه آن نیز توسط دفاع ضد موشکی عربستان در هوا زده شد.

در میان رسانه هایی که شلیک و زدن این موشک دوم را انعکاس داده اند و من آنها دیدم، نشریه گاردین، کلیپهای ویدئوئی اصابت ضد موشک عربستان به موشک حوثیها(ساخت ایران) را به تفصیل شرح و نشانداده  است.

زدن و انهدام این دو موشک بالستیک، که هدف از پرتاب آنها، بعلت عدم دقت و قدرت تخریبی اشان، بطور بیشتر نشان دادن توان موشکی ایران از یکسو و در عین حال آزمایش  دقت عملیاتی آنها در یک نبرد واقعی و نه فقط در جریان یک مانور موشکی/نظامی بود تا ایراد ضربه نظامی. اهداف اعلام نشده و بظاهر ثانوی این موشک پراکنی معنائی بسیار فراتر از معنای نظامی آنها دارد که سعی میشود تا در زیر نشان داده شود.

Nikki Haley says a ballistic missile fired by Huthi militants at Saudi Arabia last month had been made in Iran

Nikki Haley says a ballistic missile fired by Huthi militants at Saudi Arabia last month had been made in Iran

نیکی هالی میگوید موشک شلیک شده توسط شورشیان حوثی در ماه قبل به عربستان ساخت ایران بود 

پرتاب موشک اول که بلافاصله از سوی عربستان و بدنبال آن آمریکا به متهم شدن ایران بعنوان تحویل دهنده آن به حوثیها انجامید و نتیجه اش بی اعتباری الدرم بلدرمهای موشکی ایران از یکسو و سخت تر شدن موضع کنگره، سنا و کاخ سفید  نسبت به ایران بود و نتیجه اول آن، بهانه آفرینی بیشتر برای عربستان شد تا مستند تر از گذشته، ایران را به نقض موازین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل در منع صدور هرگونه جنگ افزار به شورشیان یمن، پشتبانی از تروریسم و بی ثبات سازی در منطقه متهم کند.

آمریکا و عربستان بیشترین استفاده تبلیغاتی را از پرتابِ موشک اول به سوی فرودگاه ظهران کردند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، قطعات مونتاژ شده آن موشک ساقط شده را در مصاحبه مطبوعاتی خود با آب و تاب تشریح و ایران را به تروریسم موشکی متهم کرد. او از جمله گفت که جهان نباید اجازه دهد تا ایران به کره شمالی دیگری تبدیل گردد.

عربستان هم در نشست اتحادیه عرب حد اکثر بهره برداری تبلیغاتی را برای نشان دادن برنامه های بی ثبات آفرین و صدور تروریسم  و قرار دادن کلیت جامعه  و ممالک عربی علیه ایران بعمل آورد.

برای عربستان و آمریکا، پرتاب این دو موشک در حکم مائده آسمانی بود تا بیش از پیش، بطور مستند و موثق  رژیم ایران را به صدور تروریسم متهم کرده  و برای انزوای بین المللی بیشتر آن فضا سازی کنند.

از سوی دیگر، پرتاب موشک اول (از انعکاس سیاسی و رسانه ایی دوم هنوز نمیتوان بدقت سخن گفت) بنحو کم سابقه ایی با موضع انکار آمیز، بسیار دفاعی و عاری از رجزخوانیهای قدرت مآبانه همیشگی محافل سیاسی و نظامی حاکم بر ایران آمیخته بود.

لحن رئیس جمهور و دیگر مقاماتی که به اتهامات عربستان و آمریکا واکنش نشان دادند، بیشتر دفاعی و عاجزانه بود تا چالشگرانه. البته گذشته از واکنش اول کیهان که وعده زدن موشکی امارت را  هم داد و به بی آبروئی و توقیف دو روزه آن منجر گردید. در سایت های وابسته به ارگانهای نظامی مانند تسنیم و فارس نیوز و تابناک هم دیگر خبری از مواضع قدرت نمایانه سابق دیگر مشاهده نمیشود و مخصوصاً تا آنجا که به یمن مربوط میشود، اخبار ناگوار میدانی آن دیگر دیگر درج نمیشود و سکوت نسبی در این زمینه بر رسانه های ایران حاکم است.

پس از کشتن علی عبدالله صالح، همانطور که من در یادداشتهای قبلی راجع به یمن پیش بینی کرده بودم، اوضاع میدان جنگ شدیدا و سریعاً بسود نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و ارتش ملی یمن تغیر یافته است و روزی نیست که یک یا چند موضع استراتژیک و گلوگاهیِ شورشیان حوثی از دست آنها خارج نشود.

چشم انداز جنگ داخلی یمن بیش از پیش بسود نیروهای ائتلاف و دولت یمن روشن تر میشود. هفته گذشته دولت روسیه تمام ابوابجمعی دیپلماتیک خود را از صنعا به عمان انتقال داد که نشانه ایی بهتر از این برای وخیمتر شدن اوضاع بزیان حوثیها نمیتوان یافت.

قبل از خروج تأئید شده تمام هیئت دیپلماتیک روسیه، خبرهای تأئید نشده ایی هم در رسانه های عربی درج شد که بر خروج بخشی از هیئت نمایندگی ایران از صنعا دلالت میکردند. سایت العربیه که البته باید اغراقگوئیها و دروغ بافیهای آنرا در نظر داشت از دستگیری و به اسارت گرفته شدن تعدادی مشاور موشکی و نظامی ایران در استان صعده( خاستگاه جغرافیائی حوثیها) خبرداد.

حتی اگر این خبر العربیه هم دروغ باشد این احتمال که با مسدود شدن بیش از پیش ورودیها و گلوگاهای مرزی آبی یمن توسط ارتش ملی یمن و نیروهای ائتلاف عربی، احتمال اینکه هیئت نمایندگی ایران و مشاوران نظامی آن احتمالاً در آن کشور تحت محاصره تشدید شونده ائتلاف عربی گرفتار شوند بیش از پیش قوت می یابد.

در چنین شرایطی و بر چنین زمینه ایی باید پرتاب تقریباً نمایشی/ سیاسی دومین موشک بالستیک ساخت ایران بسوی ریاض را مورد تحلیل قرار داد.

بنظر من اگر هدف از پرتاب اولین موشک توسط حوثیها به فرودگاه ظهران، به لحاظ اهمیت حد اقل یک نمایش قدرت نظامی با هدف بهره برداری سیاسی روانی و عمدتاً برای مصرف داخلی بود، پس از آن واکنشهای دفاعی و مذبوحانه مقامات ایران که هرگونه رابطه خود را با این موشک پراکنی انکار کردند، هدف پرتاب موشک دوم حوثیها؛ اگر از نظر نظامی و عملیاتی ریاض بود، از نظر سیاسی تهران بود.

حوثیها که شکست مصیبت بار خود را نزدیک میبینند و فاصله گیری ایران، بعنوان رفیق نیمه راه جهنم خود را  بهیچوجه برنمی تابند، با  این واکنش استیصال آمیز موشک پراکنی نمیخواهند اجازه دهند که ایران آنها را در نیمه راه جهنم رها رهاکند. آنها فکر میکنند با کشاندن بیش ار پیش پای ایران در این میدان و جلوگیری از عقب نشنینی آن با تخریب پلهای بازگشت از معرکه، شاید تصمیم گیرندگان در ایران را وضعیتی بازگشت ناپذیر قرار داده که بازگشت ناپذیری خود را درک کرده و عملا و علناً مجبور به ورود به جنگ داخلی یمن در کنار  آنها و هم سرنوشت با آنها شود.

سیر حوادث به صورت کنونی، کمترین امیدی برای نجات  حوثیها از فرو رفتن به قعر جهنم نابودی باقی نمیگذارد و بهمین دلیل آنها فکر میکنند شاید کشاندن ایران به صورت علنی و رسمی در این جنگ و گسترش خطرناک منطقه ایی آن، شاید روزنه ایی شود برای اجتناب از افتادن به ورطه هلاکت کامل و شاید با گسترش دادن جنگ بتوانند فضا و شرایطی برا ی نوعی مذاکره و بده بستان ایجاد کنند.

در خاتمه این بررسی تحلیلی باید بگویم اگر شانسی برای برگشتن حوثیها از دم دروازه این جهنم باشد، چنین شانسی برای اجتناب از افتادن ایران به قعر آن نیست زیرا هرچه باشد عربستان و متحدین آن، اگر بلحاظ جمعتی و سیاست های قومی قبیله ایی و منطقه ایی ملاحظاتی تعامل گرانه نسبت به حوثیها داشته باشند در برابر ایران کمترین ملاحظه ایی در این رابطه ندارند.

تکرار کنم که هدف حوثیها از پرتاب موشک دوم تهران بود نه ریاض!

سیر حوادث در لبنان، عراق و سوریه هم، بسرعت به زیان ایران و متحدین محلی و منطقه ایی آن جریان دارد. بلوک ۱۴ مارس لبنان به رهبری نخست وزیر، سعد حریری، با حزب الله که در منکنه جنگ پر هزینه لبنان و تحریمهای دول عربی و آمریکا قرار گرفته و منابع مالیش بشدت محدود شده است به توافق رسیده است که حزب الله پای خودش را از مناقشات منطقه ایی کنار کشد.

سال آینده در عراق انتخابات است و در این انتخابات برای اولین بار پس از سقوط صدام جناح مقتدری مرکب از شیعان ضد رژیم ایران به رهبری مقتدا صدر و ایاد علاوی شکل گرفته است. بخشی از حزب الدعوة و حکیم هم از ائتلاف مورد حمایت ایران عقب کشیده است و بخشی نیز مستقمیاً پشت سر عبادی بوده و دیگر از ایران تبعیت نمیکند.

به احتمال بسیار زیاد، انتخابات آینده عراق پایان حضور و نفوذ سیاسی و نظامی ایران در عراق خواهد بود.

در سوریه هم هرچند بظاهر ، رژیم بشار اسد جنگ را برده است ولی جنگ سیاسی را کاملاً باخته است. باخت سیاسی و پیروزی موقت و نیمه تمام نظامی امیدی برای زنده ماندن رژیم سوریه باقی نمیگذارد.

گاردین

سعودی موشک پرتاب شده بسوی ریاض را در هوا  زد

 Saudis intercept Houthi missile fired towards Riyadh – video

…………………..

CNN

Saudi Arabia intercepts ballistic missile over capital

…………………….

روئیترز

#WORLD NEWS

DECEMBER 19, 2017 / 12:09 PM / A DAY AGO

Saudi Arabia intercepts Houthi missile fired toward Riyadh; no reported casualties

……………………………………………

Reuters

DECEMBER 19, 2017

Saudi Arabia intercepts Houthi missile fired toward Riyadh; no reported casualties

……………………………………….

Bloomberg

19 december 2017

Saudis Down Yemen Rebel Missile Before It Strikes Palace

 

No Comments