مرگ اصلاحطلبی و اصلاحات از زبان نویسنده سبز

Share Button

طی چند روز گذشته طی ۲ یادداشت نوشتم که اگر تظاهرات اخیر سرکوب هم شود این پیام را به جامعه داده است که روند و گفتمان تحول در میهن ما دستخوش تغیر پارادایمیک شده است که مضمون آن عبور از اصلاحطلبی به سرنگونی است. یادداشت زیر از سایت سبز کلمه  بقلم آرمان امیری در مجموع آنچه را من با زبان خاص خود در آن دو یادداشت با زبان عریانتر گفته ام  میگوید و نتیجه میگیرد که نظام به یک تغیر اساسی نیاز دارد که اصلاح طلبان فاسد یا بوروکراتیزه  شده از پس آن برنمی آیند و چنین تغیر ضروری به رهبرانی از جنس موسوی نیاز دارد. در اینکه میر حسین موسوی، رهبری از جنس ملت بوده و هست کمترین تردیدی ندارم ولی تفاوت نظر من با نویسنده یادداشت کلمه در اینست که بنظر من اگر هم میر حسین شانس  بمیدان آمدن و نقش آفرینی بیابد؛ او دیگر در چهار چوب همان گفتمان سبز و آن بیانیه های ۱۷ گانه  خود نمیتواند نقش آفرینی بنیادی داشته باشد. جامعه از آن فاز عبور کرده است و به براندازی رژیم و استقرار نظامی سکولار و لیبرال رسیده است. موسوی میتوان نقش آفرین شود بشرطی که پرچم حکومت اسلامی را زمین نهاده و خود را از قید حکومت دینی  ودینیت نظام آزاد کند. اگر حمل بر خوش خیالی نشود من در کاراکتر موسوی و کروبی این اعتلای دیسکورسیو(گفتمانی) را بعید نمی دانم. ح ت

وضعیت اصلاحات، یا مرگ یا جراحی

No Comments