در رسای خود عقاب بینی یک مگس!

Share Button

روزی زسر شوق الاغی به چرا خاست
از یونجه بسیار که بلعید، شد او مست و دُم و یال بیاراست
کز راستی دُم منی کرده به عرعر فتدُ و گفت
که امروز همه ملکِ جهان زیر ثم و سیطره ماست

باز نویسی یک شعر

ح ت

No Comments