بسوی روز جهانی کارگر با شعار متحد شویم

Share Button

۲۵ روز به روزجهانی کارگر بیشتر نمانده است. ارگانهای دولتی و امنیتی به دست و پا افتاده اند که با تمام حیل چنان نمایشی از این روز به صحنه بیاورند که هم پاسخگوی بزرگداشت این روز در نگاه دنیای بیرون بشمول سازمان جهانی کار باشد و هم چنان کنترلی بر این مراسم و روی شرکت کنندگان در این برنامه (حتی) دولتی برقرار کنند که مبادا، در آن، همانند سال پیش شعاری بر خلاف میل حاکمیت که در مقبره خمینی برگزار شد داده شود که برای نظام ضد کارگری رسواکننده باشد.

دشواری معیشتی بر زندگی طبقه کارگر میهنمان چنان از مرزهای تحمل گذشته است که فریاد ستمزدگی آنها حتی از دیوار پولادین نظارت و کنترل امنیتی میگذرد و در فضای اجتماعی و سیاسی کشور منعکس میشود.

بمناسبت نزدیکی این روز بزرگ که، با توجه به وضع دشواری که گریبان زحمتکشان میهنمان را گرفته است نمیتوان آنرا جشن گرفتنی دانست یا عزاگرفتنی، سومین بخش سخنرانی خود را در رابطه به مسائل جامعه و جنبش کارگری میهنمان که در آموزشکده توانا ایراد شده است را ذیلاً درج کرده و دلبستگان به جامعه و جنبش کارگری
میهنمان را به شنیدن آن دعوت میکنم.

No Comments