دو ترانه شنیدنی برخاسته از دل واقعیت و واقعیگرائی

Share Button

این دو ترانه زیر، نه تنها از نظر زیبائی موزیکال خود، شعر و صدای خوانندگانش، بلکه به لحاظ مضمون ، محتوا و پیام خود، هم واقعیت تلخ تاریخ سرنوشت این ۴۰ ساله ما را به زبان هنری خود بیان میکنند و هم واقعیت سنگینتر از حد تحمل زندگی امروزمانرا.

تکثیر این گونه آثار برجسته هنری، منتی روی خواننده و سراینده نیست، بلکه همفریاد شدن با حقیقت و در راستای وظیفه اخلاقی، ملی و انسانی ماست، و از اینرو من ضمن تشکر عمیق از آفریدگان این دو ترانه، آنهار در اینجا بسهم خود باز تکثیر میکنم.

بشنوید! و ببینید!

توجه! گویا در هنگام کپی و بازگذاری، قسمتهای زیادی از ترانه اول حذف شده است. سعی میکنم؛ اگر امکان داشته باشد درست کنم و گرنه دوستان را به جستجوی لینک این ترانه در گوگل دعوت میکنم. بخشهای عمده ترانه، و میتوان گفت فرازهای اصلی آن متأسفانه حذف شده است.

 

……………..

No Comments