جملاتی که باید آنرا مزمزه کرد!

Share Button

در حاشیه نشست شورای امنیت روی مسئله بحران سوریه و خواست اتحادیه عرب دایر بر تشکیل دولت وحدت ملی و کناره گیری بشار اسد که معنای عملی ان تغیر رژیم با حضور مشارکت خود رژیم اسد است.
العربیه انگلیسی
۴ شنبه ا فوریه
لاوروف گفت سیاست ایزوله کردن و تغیر رژیم، خطر بر افروختن « درام بسی بزرگتر» را در خاورمیانه ایجاد میکند.
«آنهائیکه به تغیر دادن رژیمها خو گرفته اند، باید منظره وسیعتر آن را در نظر بگیرند. و من نگرانم که اگر تمایل شدید به تغیر رژیمها همچنان ادامه یابد، ما به آنجا خواهیم رسید که شاهد وضعیتی بسیار بد، بسیار ، بسیار ،بسیار بدتر از فقط سوریه، لیبی، مصر و یا هر کشور دیگری خواهیم بود.»

“The people who are obsessed with removing regimes in the region, they should be really thinking about the broader picture. And I’m afraid that if this vigor to change regimes persists, we are going to witness a very bad situation much, much, much broader than just Syria, Libya, Egypt or any other single country.  

این اظهار نظر لوروف را به چیزی جز ناله های احتضار یا واپسین نفسهای یک معادله درهم ریخته قدرت در سطح جهانی نمیتوان تعبیر کرد. بطور خلاصه در این چشم انداز: بسیار ،بسیار ،بسیار بدتر مورد نظر لاورف بهار عربست که دامان کشان از ایران گذشته به دروازه کرملین رسیده است!

No Comments