( ایران سبز) اطلاعیه سایت

Share Button

Image result for french revolution

بمنظور انتشار هرچه بیشتر مطالب درج شده در این سایت(ایران سبز)، که بلحاظ گفتمان رhهبردی اش، خود را در نقطه مفصلگاهی دو جریان مدرنیزاسیون دوران پهلوی، و جنبش دموکراسی خواهانه انقلاب و پسا انقلاب، بویژه جنبش مردمی سبز میداند که نام سایت را هم از آن گرفته است، کانال تلگرامی (رهجویان آزادی) راه اندازی شده است.

این کانال با قدری تنوع بیشتر نسبت به این سایت، مروج گفتمان ناسیونالیسم ایرانی، ارجگذاری به دوران مدرنیزاسیون پهلوی و لیبرالیسمِ دمکراتیک است. همان گفتمانی که بر ممالک پیشرفته صنعتی، بویژه آنهایی اشان که میراث دار سُنَنِ رونسانس اروپایی و عصر روشنگری هستند.

سعی شده است روح حاکم بر این سایت بازتاب خلاق این گفتمان دوران ساز باشد که راهبرد کانال رهجویان آزادی نیز هست.

از علاقمندان به سایت و به گفتمان راهبردی آن دعوت میشود که با شرکت خود در این کانال(رهجویان آزادی) به غنای فعالیت و گسترش آن کمک کنند. نه سایت ایران سبز و نه کانال رهجویان آزادی، اندیشه ایی جز اطلاع رسانی هرچه وسیعتر بر پایه گفتمان راهبردی پیش گفته ندارند.

آدرس تلگرامی:

Rahjooyanazadi@

لینک تماس:

rahjooyanazadi@gmail.com

No Comments