شبح قیام عمومی بر فراز میهنمان!

Share Button

دستگاه سرکوب رژیم طی این ۴۰ سال، با اتکاء به حمایت بخش های فریب خورده جامعه یا بخشهای تطمیع شده آن، توانسته است به آسانی مخالفین خود را سرکوب کند ولی برای رویارویی با این موج بنیان کن کنونی اعتراضات بهیچوجه آمادگی ندارد و آموزش ندیده است. اگر به سرکوب نظامی دست بزند در درجه اول حکم نافرمانی نیروهای نظامی و انتظامی را صادر میکند و در درجه دوم؛ حکم اعدام تک ـ تک مهره های حاکمیت را.

سقوط سرنوشت حتمی رژیم نه در سالهای آینده بلکه در ماههای آینده است!

هرچند وسعت اعتراضات عمومی در چند روزه اخیر هنوز به آن حد نرسیده است تا بتوان به سادگی از سقوط رژیم سخن گفت ولی تا آن درجه گستره و عمق دارد که با قطعیت بتوان گفت که کار رژیم تمام شده است.

تازه سر کلاف تضادهای خفه شده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در این مملکت خفقان زده باز شده است و حلقه حلقه بحران زنجیره ایی و زنجیره بحرانها باز میشوند که رژیم کمترین توان و امکانی برای جمع کردن یا مدیریت آنها ندارد.

در برابر اعتراضات، رژیم به حرکت های عکس العملی افتاده، سراسیمه است و نمیداند چکار کند. امروز ۵ تیر نیروهای انتظامی به مردم تظاهرات کننده در خیابانهای تهران حمله کردند و این بدترین اشتباهی بود که رژیم مرتکب شد، زیرا تظاهرات کنونی، با تظاهرات و اعترات دانشجوئی، با اعتراضات ضد کودتای انتخاباتی ۸۸ از بنیاد فرق دارند در درجه اول بخاطر اینکه نسلی وارد صحنه شده است که عاصی است و ترس رژیم در دلش نیست و آماده است تا هر ضربت رژیم را با دو ضربت پاسخ دهد.

وقتی مرکز ثقل اعتراضات و تظاهرات از حاشیه های میدان انقلاب و دانشگاه به میدان شوش، بازار تهران و رباط کریم کشیده شده است، دیگر این پیام را به رژیم میدهد که این تو بمیری آن تو بمیری نیست.

رژیم برای نجات خود محتاج کسی است که به مخالفت با رژیم در بین همین توده مردم، شهره باشد و سرمایه شهرت اپوزیسیونی خود را برای مهار قیامی که، با نگاه به دینامیسم آن، هم اکنون قدرتش بر ماشین سرکوب رژیم پیشی جسته است، بکار اندازد و مردم را آرام سازد و اعتراضات را مهار کند.

ولی رژیم هرآنکس را که در این ۴۰ سال از زمین سیاسی مملکت رسته است یا درو کرده و یا تخریب کرده است.

دستگاه سرکوب رژیم طی این ۴۰ سال، با اتکاء به حمایت بخش های فریب خورده جامعه یا بخشهای تطمیع شده آن، توانسته است به آسانی مخالفین خود را سرکوب کند ولی برای رویارویی با این موج بنیان کن کنونی اعتراضات بهیچوجه آمادگی ندارد و آموزش ندیده است. اگر به سرکوب نظامی دست بزند در درجه اول حکم نافرمانی نیروهای نظامی و انتظامی را صادر میکند و در درجه دوم؛ حکم اعدام تک ـ تک مهره های حاکمیت را.

No Comments