ژرفش بحران،گسترش اعتراضات مردمی و فلج شدگی رژیم

Share Button

نتیجه گیری راهبردی: جنبش اعتراضی به لحاظ آرایش سازمانی خود کاملاً غیر سیاسی ولی بمعنای عمق و مخاطب خود سیاسی است. معنای این گزاره این است که جنبش اعتراضی مردم میهنمان بسوی مخاطب قرار دادن کلیت نظام پیش میرود ولی کاستی بزرگ آن، فقدان رهبری واحد سیاسی است. اگر این کاستی برطرف نشود، این جنبش یا از سوی سپاه، عوامل و جریانهای نم کرده ه آن مصادره خواهد شد و یا بعد از به هرج مرج کشیده شدنش سرکوب خواهد گردید! 

 

فقط همین امروز حداقل ۴ مورد اعتراضات مطالباتیِ مردمی در نقاط مختلف میهنمان گزارش شده است. اعتراض بازنشستگان در مقابل مجلس، اعتراض مردم برازجان به بحرانی شدن وضع آب و اعتراضات کشاورزان اصفهان نیز به همین خاطر.

مطمئناً تعداد اعتراضات در سراسر کشور بسیار بیش از اینهاست که همه آنها امکان رسانه ای شدن نیافته اند.

ماههای اخیر شاهد رشد و گسترش اعتراضات مردمی بسیار بوده است که سابقه آنها به اعتراضات وسیع دی ماه گذشته میرسد.

اولین مشخصه های عمده این اعتراضات، غیر سیاسی و مطالباتی بودن آنها می باشد. اما این غیر سیاسی بودن اگر به معنای فقدان رهبری سیاسی باشد کاملاً صحیح است ولی به معنای ماهوی آنها چنین نبوده اند. زیرا در درجه اول به این خاطر که هدف و مخاطب تمام این اعتراضات دولت بوده و هست و از این زاویه، این اعتراضات سیاسی بوده اند و هستند. از این ها بالاتر، در بسیاری موارد، شعارهای اعتراض کنندگان نه فقط علیه دولت بلکه عملاً علیه کلیت نظام  بوده و آن را مخاطب قرار داده اند که رهبر آن خامنه ای است.

«دشمن ما همین جاست! دروغ میگن آمریکاست!» شعاری فقط علیه دولت نیست بلکه عبور از قرمزترین خط اعتقادی رژیم است. همین امروز بازنشستگان، تظاهرات کننده مقابل مجلس شعار میدادند «معلم زندانی

آزاد باید گردد» این شعار نیز به چالش کشیدن کل نظام است زیرا زندانی کردن معلمین هم در حوزه صلاحیت و اختیارات دولت نیست.

با قطعیت می توان گفت که اعتراضات مردم گسترش خواهد یافت زیرا بحران اقتصادی رو به عمیق شدن است و تورم ۲ رقمی و در ماههای آینده احتمالاً ۳ رقمی، سوخت بسیار بیشتری به نارضایتی های مردم خواهد رساند و اقشار وسیع تری را به موج اعتراضات خواهد راند.

دولت و کل رژیم نه امکانِ حتی تخفیف یا متوقف کردن تعمیق بحران را دارند و نه توان سرکوب اعتراضات مردم نسبت به آن را و این جنبش مطالباتی و در عمل نیمه سیاسی روز به روز شفاف تر، رژیم را به چالش خواهد کشید.

مسئله؛ تنها ژرفش بحران و گسترش اعتراضات نیست بلکه بحران تصمیمی گیری، تمام دستگاه هیئت حاکمه را فلج کرده است و آنرا به تصمیمات آنی، نسنجیده و واکنشی واداشته است که بارزترین نمونه این تصمیم گیریهای حساب نشده، اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپس اعلام برقراری بورس ارزی و فقط پس از چند روز از آن، گشایش بازار ثانویه ارزی برای مبادله بین وارد و صادر کنندگان و دیروز هم حذف هرگونه ارز مسافرتی بود.

در بُعد دیگر، مطالباتی و غیر سیاسی بودن سازماندهی اعتراضات، رژیم را در سرکوب آنها به بلاتکلیفی کشانده است زیرا اگر بخواهد برخورد سرکوبگرانه بکند، فقط رادیکال تر شده و ماشین سرکوب رژیم، در مقابل بدنه جامعه قرار میگیرد و نه جریانهای سیاسی و اگر سرکوب نکند سریعاً رشد خواهند یافت.

در کنار همه اینها؛ چون این بدنه جامعه است که به جنگ رژیم برخاسته است، این امر نمیتواند صفوف نیروهای دستگاه سرکوب را از تأثیرات ریزش آفرین خود بر کنار بگذارد. معنی این حرف اینست که این موج وسیع و گسترش یابنده نارضایتی از دیوار پادگانهای نظامی رژیم عبور کرده و بمیان صفوف نظامیان کشیده خواهد شد زیرا آنها نیز بخشی از همین مردم هستند و رژیم نمی تواند آنها را قرنطینه کند.

 

نتیجه گیری راهبردی: جنبش اعتراضی به لحاظ  شکلی، کاملاً غیرسیاسی ولی از نظر محتوی سیاسی است. معنای این گزاره این است که جنبش اعتراضی مردم میهنمان بسوی مخاطب قراردادن کلیت نظام پیش میرود ولی کاستی بزرگ آن، فقدان رهبری واحد سیاسی است. اگر این کاستی برطرف نشود، این جنبش یا از سوی سپاه، عوامل و جریانهای نم کرده ه آن مصادره خواهد شد و یا بعد از به هرج ومرج کشیده شدنش سرکوب خواهد گردید!

امیدوار باشیم و بکوشیم تا جنبش ملت ایران رهبری ملی و دموکراتیک خود را بیابد!

…………………….

توجه!

تلاش ما برای طرح و گسترش گفتمان ناسیونال لیبرالیسم است که آنرا بدیل گفتمان اسلام ولایی و شریعت گرایی سیاسی می دانیم و آلترناتیوی آزادیخواهانه و میهن پرستانه برای همه آن اندیشه های سیاسی است که طی یکصد سال، از انقلاب مشروطه تا به امروز، نتوانسته اند پاسخگوی نیاز جامعه ما باشند و لاجرم از عرصه سیاسی محو شده اند و جنبش آزادیخواهانه مردم ما را با خلاء رهبری و گفتمان راهبردی باقی گذارده اند.

به ما بپیوندید! به ما کمک کنید تا گفتمان ناسیونال لیبرالیسم را به عنوان یک گفتمان راهبردی و ملی، بتوانیم فراگیر و اجتماعی کنیم! هدفی جز این نداریم!

CimorghIran@

و سقراطیون کانال گفتمان ما و مبانی استدلالی و فلسفه سیاسی آن.

سیمرغ کانال خبری و اطلاع رسانی ماست.

SoqratiunIran@

سقراطیون،کانال نظریات راهبردی و فلسفه سیاسی ما می باشد.

پاینده ایران

No Comments