هشدار! هشدار هشدار!

Share Button

هشدار!

امروز صبح فراخوانی برای تظاهرات سراسری برای امروز در شبکه اجتماعی تلگرام ظاهر شد که در آن از مردم خواسته شده است، امروز پنجشنبه در سراسر کشور به خیابانها بیایند و علیه رژیم تظاهرات کنند.
اعتراضات مردم در ماههای اخیر تا کنون همه محلی بوده اند و به ابتکار نیروی محلی که کم یا بیش، امکانات ارتباطی اجتماعی را برای بسیج مردم داشته اند راه اندازی شده اند.
این اعتراضات عمدتاً بر محور یک یا چند شعار مطالباتی مشخص مانند اعتراض به گرانی، اعتراض به بالا کشیده شدن سپرده های مردم، کمبود آب و مشکل آبی یا دیگر مسائل زیست محیطی که همه برای مردم قابل لمس میباشد صورت گرفته و اکثراً هم خود انگیخته و خود به خودی بوده اند که این امر به آن اعتراضات مصونیت امنیتی داده است. هرچند در برخی از این اعتراضات شعارهای سیاسیِ خارج ظرفیت سازمانی و کَمّی این اجتماعات اعتراضی هم داده شده است.
ولی صدور چنین اعلامیه ها یا اطلاعیه هایی که فوقاً بدان اشاره شد از سوی مرکزی بی هویت و بی شناسنامه سیاسی یا مدنی یا حتی فراخوان جریانهای بد سابقه یا بی اعتبار سیاسی نه تنها می تواند خطر آفرین باشد بلکه ممکن است کاملاً کار خود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رِژیم برای کشاندن توده های ناراضی از نظام به یک رویارویی نابرابر و فاقد آمادگی خیابانی باشد که میتواند به فاجعه منجر گردد.
البته جنبش اعتراضی مردم میهنمان که تاکنون بطور محلی و حول شعارهای کاملا ملموس انجام شده است این کاستی بزرگ را دارد که فاقد رهبری ملی است. ولی جای خالی این رهبری ملی و کاستی بزرگ را بهیچ وجه نباید چنین اعلامیه ها و فراخوانهایی بگیرند و پر کنند. فراخوان هایی که می تواند کار یک خارج نشین عاری از احساس مسئولیت، عوامل مشکوک یا ماجراجویان سیاسی که نه از اعتراض خیابانی چیزی می دانند و نه در برابر عدم کامیابی آن احساس مسئولیت میکنند باشد.
وظیفه کنش گران سیاسی آگاه و مسئول است که اولاً اینگونه اقدامات ماجراجویانه و عاری از مسئولیت را افشا کنند و از پخش وباز تکثیر چنین اطلاعیه ها و فراخوان هایی هم اکیداً خودداری کنند.
پخش این هشدار، چه با امضاء چه بی امضا و نام تلگرامی یک وظیفه خطیر ملی است در بازپخش آن کوتاهی نکنید!

@CimorghIran

توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

@CimorghIran

No Comments