تحلیل روز: جمعه ۱۹ امردادماه

Share Button

باید دانست که در یک رویارویی سیاسی مانند آنچه مردم میهن ما با رژیم دارند، همانند هر کار و زار دیگری، داشتن راهبرد واضح استراتژیک و تاکتیک های عملیاتی برآمده از آن استراتژی، از «الف با» ها و دروس مقدماتی پیکار محسوب میشوند. شوربختانه در عرصه مبارزه کنونی، طرح و تدوین راهبرد مناسب استراتژیک و راهبرد عملیاتی (تاکتیکی) مناسب با آن، بعنوان نقشه راه مبارزه به محاق غفلت رفته است و جنش مردم به امان خدا و حرکت خودی به خودی اش رها شده است و این گونه حرکت کور مال توده ای محکوم به شکست میباشد. زیرا تاکتیک و استراتژی پیکار مسئله ای نیست که در میدان پیکار توسط هزاران گروه پراکنده از فعالین گوناگون به جنبش گران الهام شود. این پیش شرط ضرور مبارزه مستلزم یک ستاد سیاسی بصورت وحدت رهبری و اراده واحد جمعی میباشد. و این نکته آن چیزی است که این آیت الله بی سواد از بسیاری از روشنفکران سیاسی ما بهتر درک کرده است.

کاظم صدیقی: امروز دنیا مصمم است که ستون فقرات انقلاب اسلامی را که با هدف احیای غدیر و اهتزاز پرچم امیرالمومنین علی (ع) در زمان غیبت تشکیل شده، بشکند.اگر کسی قدر نعمتی را نداند، خدا آن نعمت را از او می گیرد. رضاخان و وابسته های دیگری می آیند، به هیچ کس، بزرگ و کوچک و چپ و راست رحم نمی کنند و قلع و قمع و قتل عام خواهند کرد.

 

در یک گفتار یا سخنرانی، برخی واژه ها کلیدی هستند که معنای اصلی گفتار را بیان میکنند و برخی واژه ها برای موزون سازی گفتار است و پیام خاصی ندارد. در یک تحلیل سیاسی، تحلیل گر به ویژه تحلیلگر سیاسی باید بیشتر به واژه ها و عبارات کلیدی بپردازد.

دیروز آیت الله کاظم صدیقی گفت: «کاظم صدیقی: امروز دنیا مصمم است که ستون فقرات انقلاب اسلامی را که با هدف احیای غدیر و اهتزاز پرچم امیرالمومنین علی (ع) در زمان غیبت تشکیل شده، بشکند.اگر کسی قدر نعمتی را نداند، خدا آن نعمت را از او می گیرد. رضاخان و وابسته های دیگری می آیند، به هیچ کس، بزرگ و کوچک و چپ و راست رحم نمی کنند و قلع و قمع و قتل عام خواهند کرد.»

از این پرسش آغاز میکنم که این گزاره بیان گر چیست؟ و مخاطب صدیقی در این گفتار کیست؟ در پاسخ به سئوال اول، باید گفت: این گفته، اول نعمتی را که در شرایط حاضر امثال صدوقی از آن برخوردارند یادآور می شود و بعد ترسی را نشان میدهد که گریبان رژیم را گرفته است که مبادا این نعمت را از دست بدهد. این ترس به همان نسبت که برای مردم ایران میتواند امید بخش باشد ضعف و درماندگی رژیم را نشان میدهد ولی این را نیز باید بما یادآور می شود که اگر ترس یک رژیم خودکامه استبدادی درست مهار نشود و خروجی عاقلانه ای برای آن  در نظر گرفته نشود، می تواند بسیار خطرناک باشد. مانند گربه ایی که در جرز دیوار گیر افتاده و با چنگ و دندان از خود دفاع میکند.

سون تسو ژنرال و استراتژ نامدار چین باستان میگوید« یک ژنرال کارکشته وقتی با یک دشمن در حال شکست روبروست، راهی برای فرار آن باز می  گذارد چون در غیر این صورت، حریف تا آخرین نفر و نفس می جنگد.» این آموزه سون تسو، باید تعیین کننده تاکتیک جنبش کنونی مردم میهن ما علیه استبداد حاکم باشد.

باید دانست که در یک رویارویی سیاسی مانند آنچه مردم میهن ما با رژیم دارند، همانند هر کار و زار دیگری، داشتن راهبرد واضح استراتژیک و تاکتیک های عملیاتی برآمده از آن استراتژی، از «الف با» ها و دروس مقدماتی پیکار محسوب میشوند. شوربختانه در عرصه مبارزه کنونی، طرح و تدوین راهبرد مناسب استراتژیک و راهبرد عملیاتی (تاکتیکی) مناسب با آن، بعنوان نقشه راه مبارزه به محاق غفلت رفته است و جنش مردم به امان خدا و حرکت خودی به خودی اش رها شده است و این گونه حرکت کور مال توده ای محکوم به شکست می باشد. زیرا تاکتیک و استراتژی پیکار مسئله ای نیست که در میدان پیکار توسط هزاران گروه پراکنده از فعالین گوناگون به جنبش گران الهام شود. این پیش شرط ضرور مبارزه مستلزم یک ستاد سیاسی بصورت وحدت رهبری و اراده واحد جمعی میباشد. و این نکته آن چیزی است که این آیت الله بی سواد از بسیاری از روشنفکران سیاسی ما بهتر درک کرده است.

پاسخ دومین پرسش اینست: مخاطب صدوقی در این خطابه، در درجه اول بدنه حاکمیت است. صدوقی به آنها می گوید: ـ بحث، بحثِ بود و نبود ما در میان است. اگر دشمن (رضا خان پهلوی) بیاید همه ما را می کُشد پس متحد باشیم! و وحدت فرماندهی را در جبهه خود حفظ کنیم! در درجه دوم، او به کل روحانیت پیام میدهد، که رضا خانی که در راه است با این کار ندارد چه آخوندی با رژیم بوده و کدام یک علیه آن، اگر بیاید همه را می کشد! در درجه سوم، او به بدنه حاکمیت میگوید اگر ورق برگردد همه ما قتل عام می شویم! پس برای جلوگیری از این قتل عام شدن در صورت لزوم می توانیم و باید قتل عام کنیم! از نگاه صدوقی؛ مسئله قتل عام شدن یا قتل عام کردن است و نه یک تغییر مسالمت آمیز سیاسی ضرور در ساختار حاکمیت!

 توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

کانال

CimorghIran@

ایمیل تماس با ما:

cimorghiran@gmail.com

 

           

 

No Comments