هفت تپه در بیست و دومین روز اعتصاب کارگران

Share Button

نتیجه گیری خود در یادداشت قبلی در این زمینه را تکرار میکنم: « شعار دولتی شدن واحد های واگذار شده به “بخش خصوصی!” به عنوان یک شعار و خواست همگانی  در چنین شرایط ویژه ایی برای کارگران اینگونه واحدها، یک شعار درست است ولی در عین حال از ظرفیت تک تک نیروی کارگران واحد هایی مانند مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای به تحقق رساندن آن خارج است و این نقطه ضعف تاکتیکی از همه کارگران اینگونه واحدها در سراسر کشور می طلبد که به پشتیبانی کارگران کشت و صنعت هفت تپه برخیزند وگرنه در آینده، باید برای خورده شدن دستمزدهایشان در مرحله نخست و سپس تعطیل کامل واحدهایشان و بیکاری طولانی خود را آماده سازند.

Bildresultat för ‫اعتصاب هفت تپه عکس‬‎

هفت تپه در بیست و دومین روز اعتصاب کارگران

در یادداشت ۵ روز قبل با عنوان «بحران کارگری هفت تپه پایان نخواهد یافت!»، نوشتم که بحرانی که دامن مجتمع کشت و صنعت هفته تپه را گرفته است، چنان با بحران عمومی کشور هم ریشه است که حل آن مستلزم  حل بحران عمومی مملکت است و از آنجایی که در چشم اندازهای قابل دید و در چارچوب نظام موجود بحران عمومی کشور حل شدنی نیست لذا، بحران کارگری موضوع بحث هم حل شدنی بنظر نمی رسد.

امروز اعتصاب کارگران این مجتمع در حالی وارد ۲۲مین روز خود گردیده است که کارگران و رهبران آنها با نهایت هوشیاری و درایت و بر خلاف امیال درونی شان، سعی کردند با زبان و با قلم، با رفتار و با شعار؛ خود را به نظام و رهبر وفادار نشان دهند و نیز تلاش صادقانه ای به کار بردند تا از گفته های «کارگر دوستانه امام راحل و رهبر» برای خود سپر دفاعی اعتقادی بسازند تا مبادا فتنه گران حکومتی آنها را متهم به وابستگی به اجانب و جریانهای خارج از نظام بنمایند .

تاکتیک بسیار هوشمندانه کارگران هفت تپه در ابراز وفاداری خود به نظام و مقام رهبری و در عین ایستادگی بر مطالبات اساسی خود، از یک سو، و موجه بودن اعتراضات و اعتصاب آنها از سوی دیگر، تا کنون مانع از این شده است تا ماشین سرکوب ددمنشانه رژیم علیه آنها به حرکت درآید.

پس از گذشت نزدیک به دو هفته از اعتصاب، دستگاه های امنیتی ۵ تن از فعالین اعتصاب کنندگان را دستگیر کردند که خواست آزادی بازداشت شدگان نیز به مطالبات کارگران افزوده شده است.

چند روز پس از بازداشت این فعالین حرکت اعتصابی، خانواده یکی از آنها بنام بخشی طی نامه ای به «کانال رسمی تلگرامی کارگران هفته تپه @kargeranhaftapeh_ir» از فعالین اعتصاب خواست که از طرح آزادی این فعال بازداشتی خودداری کنند تا مبادا مورد سوء استفاده معاندین نظام قرار گیرد و آنها متذکر شده بودند که خود از مجاری قانونی، آزادی وی را پیگیری خواهند کرد.

حال پس از گذشت نزدیک به یک هفته از  نامه خانواده بخشی به کمیته اعتصاب، بجز همان یک نفر، یعنی آقای اسماعیل بخشی، دیگر بازداشت شدگان همگی آزاد شده اند.

در رابطه با دستگیر بخشی و نامه نگاری خانواده  وی با کمیته اعتصاب، کمترین تردیدی برای هر شخص کم و بیش آشنا با نحوه کارکرد فریبکارانه دستگاه های امنیتی رژیم باقی نمی ماند که دستگاه های امنیتی با فشار به خانواده آقای بخشی آنها را وادار به نگارش این نامه  کرده اند.

شاید این نامه نگاری و دستگیری بخشی و حواشی آن، در قیاس با کل بحران این مجتمع حائز اهمیت نباشد ولی اگر این اقدام را در کنار دیگر مانورهای ضد و نقیض مقامات ذیربط، و وعده ـ وعید های دروغ آنها قرار دهیم، درمی یابیم که در بین مسئولین نه تنها کمترین اراده ای برای حل منطقی و عادلانه این بحران وجود ندارد، بلکه ارگانهای ذیربط و دستگاه های امنیتی تمام تلاش خود را بر این متمرکز کرده اند که این حرکت متشکل اعتصابی را از درون متلاشی سازند.

سیستم اطلاعاتی و امنیتی تلاش دارد تا با جلو راندن عوامل نفوذی خود، در هیئت و کسوت شرکت کننده در اعتصاب، با ایجاد سایت موازی و پخش اطلاعات دروغ و گمراه کننده، اتحاد کارگران را درهم بشکنند و در صورت  موفق شدن به از هم پاشیدن وحدت کنونی کارگران، نسبت به سرکوب خشن و ددمنشانه کارگران تا به آخر ادامه خواهند داد.

مطالباتی که این کارگران در برابر رژیم قرار داده اند مانند دولتی کردن مجتمع، تا حدود زیادی فراتر و سنگین تر از ظرفیت نیروی اعتصابی و اعتراضی این واحد صنعتی و کشاورزی می باشد و نیازمند حمایت وسیع تر از جانب دیگر واحد های مشابه و با مشکلات مشابه می باشد.

می توان رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی یا حداقل دادن امتیازاتی کرد به شرط اینکه این جنبش اعتصابی از حمایت عملی مردم، و در درجه اول از حمایت مردم و کارگران منطقه برخوردار شود..

نکته دیگری که در این رابطه با احتیاط می توان در نظر گرفت اینست که برخی مخالفین دولت روحانی در حاکمیت، ممکن است سعی کنند تا این اعتصاب را به هزینه دولت، جمع و مدیریت نمایند. باید از این مخالفت آنها حداکثر بهره برداری را کرد بدون اینکه اجازه داده شود به ابزار منافع آنها برای زمین زدن دولت روحانی منتهی شود.

رژیم ممکن است موفق به سرکوب و از هم پاشاندن این اعتصاب شود ولی این بحران با بسیاری از بحرانهای مشابه دیگر در کشور هم ریشگی دارد به گونه ای که با سرکوب کارگران اعتصابی و خاتمه دادن به اعتصاب آنها، رژیم  نه تنها نمی تواند دیگر بحرانها را حل و فصل نماید بلکه حتی از تعدیل آنها نیز عاجز است.

نتیجه گیری یادداشت قبلی در این زمینه را تکرار میکنم: « شعار دولتی شدن واحد های واگذار شده به “بخش خصوصی!” به عنوان یک شعار و خواست همگانی، در چنین شرایط ویژه ای  برای کارگران اینگونه  واحدها، یک شعار درست است ولی در عین حال از ظرفیت  یگانه نیروی کارگری واحد هایی مانند مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای محقق شدن ، خارج است و برای جبران این نقطه ضعف تاکتیکی، پشتیبانی همه کارگران اینگونه واحدها در سراسر کشور از کارگران کشت و صنعت هفت تپه  لازم است وگرنه در آینده نزدیک، آنها نیز باید خود را آماده عدم دریافت یا بلعیده شدن دستمزدهایشان در مرحله نخست و سپس تعطیلی کامل واحدهایشان و بیکاری طولانی بنمایند.

و نکته دیگر اینکه، اعتراض و اعتصاب کارگران هفت تپه مدت زمان نسبتاً طولانی است که جریان دارد و  به شکل وسیع انتشار رسانه ای یافته است.

اعتراضات  کارگران مجتمع صنعتی کشاورزی هفت تپه، بخشی از مبارزه دموکراتیک مردم میهن ما می باشد که شکست آن نیز ضربه بزرگی به کل جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه مردم میهنمان خواهد بود. لذا پشتیبانی همه جانبه از این حرکت اعتصابی/اعتراضی وظیفه ای است در مقابل همه نیروهای دموکراتیک.

 

**********

توجه!

در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

 

No Comments