پیام کارگران نیشکر هفت تپه

Share Button

در زیر پیام کانال رسمی کارگران هفت تپه را درج میکنم ولی قبل از آن، یک خاطره آموختنی از گذشته ها.

سال ۵۳ بود که زنده یاد یدالله خسروشاهی، نماینده سندیکایی پالایشگاه نفت آبادان را ساواک به خاطر ارتباطات سیاسی اش دستگیر کرده بود. در همان ایام بر حسب تصادف این دستگیری همزمان با اعتصاب مطالباتی کارگران پالایشگاه تهران بود. کارگران فکر کرده بودند که یدالله در رابطه با اعتصاب آنان دستگیر شده است لذا آزادی او را در لیست مطالبات خود قرار میدهند.

بخاطر روابطی که یدالله به لحاظ سیاسی داشته بود، برای اعتراف، او را زیر شکنجه قرار میدهند و مجبورش میکنند که به پالایشگاه بیاید و پشت تریبون خظاب به کارگران بگوید که: با خرابکاران و تروریستها رابطه داشته است! بگوید که اهمیتی به مسائل کارگران نمی داده و فقط برای سوء استفاده از آنان گاهی حرفهایی به نفع آنان میزده است و دستگیری او هم بخاطر روابط سیاسی اش می باشد.

او وادار میشود بگوید شخصی خائن و فاسد، عیاش و… می باشد که حالا دیگر از کرده خود نادم و پشیمان شده است.

او در یک اتوموبیل ساواک همراه چند مأمور به پالایشگاه آورده میشود و در حالی که پاهای از شلاق و شکنجه اش در پشت سکوی تریبون پنهان بوده است یک به یک همه آنچه را که ساواک برای او دیکته کرده بوده است را خطاب به کارگران میگوید:

«من یک خائن و طن فروش هستم که اینکه پشیمان شده ام و از مقامات بزرگوار طلب عفو میکنم! غرش فریاد: درود برتو یدالله! زنده باد یدالله! ی  کارگران مانند رعد در تمام صحن پالایشگاه طنین می افکند.»

«من با تروریستها و خائنین و خرابکاران رابطه داشته ام!  باز هم کارگران یک نوا  فریاد میزنند: درود بر تو یدالله ! که سرور مایی!»

«من آدم کثیفی بوده ام که فقط فکر عیاشی و هرزه گری بوده ام !  فریاد زنده باد یدالله! کارگران چون تندری صحن سالن را به لرزه در می آورد.»

سرپرست تیم ساواک دیگر مجال نمی دهد که او بقیه یادداشت را بخواند و او را با فحش پائین میکشد.

او با احساس غرور، در حالیکه اشک در چشمانش جمع شده بود، این جریان را برای من تعریف کرد.

او به ده سال زندان به خاطر روابط سیاسی اش محکوم شد که با انقلاب در سال ۵۷ پس از ۴ سال آزاد شد و حدود ۷ یا ۸ سال پیش در خارج از کشور درگذشت. یادش زنده و گرامی باد!

به یاد او و همه کارگرانی که برای حقوق طبقاتی خود مبارزه میکنند!

کانال رسمی کارگران هفت تپه:

پیام کارگران نیشکر هفت تپه

بسمه تعالی

ازجامعه کارگری هفت تپه
به مجمع نمایندگان هفت تپه

پایداری سه مرحله دارد،صبرمقدمه پایداری وثبات قدم دومین گام واستقامت سومین ومهمترین گام درپایداری ورسیدن به پیروزی است.

باسلام خدمت تمامی نمایندگان وفعالان کارگری
وهمچنین‌ یک سلام ویژه خدمت مایه فخرجامعه کارگری ایران وکاوه زمانه،اسماعیل بخشی که هم اکنون دربنداست.

دوستان نماینده همانطوری که برادرمان اسماعیل بخشی بارهاگفته اندنمایندگان صدای کارگرهستندوهرتصمیمی که نمایندگان بگیرنددرآخربایدقبل ازاجرایی کردن آن بایددرجمع کارگران مطرح وباآنان مشورت شودونظراکثریت اعمال شود.
ولی متاسفانه همانطورکه قبلاهم بارهاگفته ایم علی رغم دلسوزبودن اکثریت نمایندگان عزیز،مشاهده می شودکه چندنفرنفوذی وضدکارگردربین آنان نفوذکرده اندکه بیشتربه فکرمنافع شخصی وکارفرماهستندوهرحرکت مثبت مجمع درراستای احقاق حقوق حقه کارگران راتخریب وبه بیراهه می برندکه اگرنیازباشددرچندروزآینده اسامی این نفاق ورزان به کارگران اعلام خواهدشد.
باتوجه به جلسه ای که درتاریخ ۵آذرماه۹۷درفرمانداری وباحضورمجمع نمایندگان واعضای شورای تامین برگزارشد،بافشاروتهدیدازنمایندگان خواسته شدکه درکانال نمایندگی پایان اعتصابات قانونی کارگران رابدون رسیدن به هیچ یک ازمطالبات رااعلام کنندکه خوشبختانه تاکنون دست به چنین کاری نزده اند.
ولی دراینجادوباره هشدارمی دهیم به نخاله هایی که درمجمع نفوذکرده اندکه سعی دراقناع نمایندگان جهت اعلام بیانیه شورای تامین مبنی برپایان اعتصاب راداشتند

همچنین دراینجاباتوجه به یاوه گویی های اسدبیگی و توهین شب گذشته آن به پرسنل شریف هفت تپه. خطاب به نمایندگان‌لازم است نکاتی رامتذکرشویم
انگارایشان نمی دانندکه باتوجه به قوانین کشوری وقوانین بین المللی مجمع نمایندگان زیرنظر کارگران کار میکند و نهادی مستقل می باشد وکارفرمای سابق عملا اراده وقدرت واختیاری جهت عزل نمایندگان ماندارد.
همچنین دراینجاماکارگران اعلام می کنیم تازمانیکه نمایندگان درراستای منافع کارگری حرکت کنندباتمام قوا از آنان حمایت می کنیم.
اما دراینجا یک سخن بامددی نماینده کارفرماکه امروز۶آذرماه کارگران راجهت سخنرانی خودفراخوانده بود
جناب آقای مددی اگرذره ای برای خود ارزش و اعتبار قایل هستید هرچه زودتر استعفای خودرابنویسیدوشرکت راترک کنیدوبگذاریدماکارگران خاطرات خوب گذشته شمادرذهن بماند.
همچنین ماکارفرمای سابق رابه رسمیت نمی شناسیم چه به رسد به نماینده کارفرما!
(مامیگیم شاه نمی خوایم نخست وزیرعوض میشه!)
ماکارگران هفت تپه مطابق بیانات حضرت آیت الله کعبی دامت برکاته ونامه ای که ایشان وسایرنمایندگان محترم مجلس خبرگان در استان خوزستان به رییس جمهور و قوه قضاییه کشور ارسال کرده اندخواستارملغی شدن حضور بخش خصوصی ناکارآمدوضعیف و واگذاری شرکت به دولت می باشیم
خواسته هاومطالبات مابارهاگفته شده است که دراینجا تیتر چندخواسته مهم رادوباره تکرارمی کنیم.
۱-آزادی اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران

۲-واگذاری شرکت ازبخش خصوصی به دولت

۳-پرداخت تمام مطالبات معوقه

۴-انجام طبقه بندی شغلی

۵-وسایرمطالبات صنفی

در.اینجا به نمایندگان عزیزتوصیه میکنیم‌که احترام جامعه کارگری هفت تپه راداشته باشند زیرا جامعه کارگری هفت تپه هم اکنون الگوی تمام جامعه کارگری کشور می باشد و به نظرات آنها احترام بگذارندودرراستای اهداف قانونی کارگری حرکت کنندتاازحمایت کارگران برخوردارشوند.
همچنین نمایندگان حق ندارندبدون اجازه کارگران باهرشخص مجهول الهویه ای جلسه بگذارندوازین تاریخ به بعدحق برگزاری هیچ گونه جلسه ای بامددی ویاهرنماینده دیگری ازکارفرما و یاخودکارفرماراندارندزیرا ما کارگران آنهارابه رسمیت نمیشناسیم

زنده بادکارگر
زنده بادهفت تپه
زنده بادبخشی

جامعه کارگری هفت تپه۹۷/۸/۶
لطفادرانتشاراین مطلب کوتاهی نکنید.

No Comments