نگاهی دقیق تر به اعتراضات کارگری هفت تپه و فولاد اهواز

Share Button

سخن آخر اینکه، رژیم که در سرکوب حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه ناتوان است با مصادره کانال تلگرامی آنان و جلو انداختن مهره نم کرده و نفوذی خود در این حرکت سعی کرده است تا آنرا از درون تهی و خُرد و کارگران را مایوس سازد ولی تا کنون مانورها و تلاشهای مذبوحانه رژیم به علت بیداری کارگران بی نتیجه مانده است.

چند هفته است که از اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفته تپه و کارگران فولاد اهواز میگذرد. به دلایل زیاد این دو حرکت کارگری نه تنها در رسانه های مخالفین رژیم، بلکه در رسانه های رسمی حاکمیت نیز بازتاب گسترده ای داشته است و به موضوع بحث مجلس حکومتی نیز تبدیل گردیده است.

ماشین سرکوب رژیم در برابر این اعتراضات کارگری به حالت فلج کامل درآمده است زیرا با وجود  اینکه این اعتراضات در ماهیت امر، بیانگر مطالبات واقعی کارگران هستند ولی در درون حاکمیت بعد زور آزمایی سیاسی بخود گرفته و به ابزار تصفیه حساب گروهبندی های درون حاکمیت نیز تبدیل شده اند.

از هر زاویه که بنگریم، این اعتراضات و اعتصابات، موجی از ارتعاشات دینامیک مطالباتی را به جامعه کارگری و فراتر از آن به جامعه مدنی و سیاسی سرتاسر مملکت فرستاده است. ممکن است بازخورد امواج دینامیسم آفرین این اعتراضات در آن واحد احساس نشوند ولی بی شک جامعه پیام این دو اعتراض کارگری را دریافت کرده است، زیرا بازگو کننده درد مشترک جامعه می باشد و این درد را فریاد میزند.

منظور از دینامیسم امواج این اعتراضات؛ تکانه ها و تحرکاتی است که اعتراضات موصوف در کل جامعه ایجاد میکنند که منجر به هم افزایی جنبش میگردد.

با شعارهایی از قبیل «کارگر میمرد! ذلت نمی پذیرد» اعصاب و روان کرخت جامعه کارگری تحت تاثیر قرار گرفته و کارگرانی که مسائل مشابهی با کارگران هفت تپه و فولاد اهواز دارند به احساس و اشتراکات طبقاتی می رسند و اندیشه می کنند، هرچند نه دفعتاً ولی جرقه های آن را میگیرند.

کارگران سراسر کشور، از کارگران هفت تپه وفولاد  اهواز، جسارت اعتراض کردن و اعجاز اتحاد صنفی و طبقاتی را می آموزند.

اعتراضات کارگری هفت تپه و فولاد اهواز، ابهت اقتدار رژیم را درهم شکست  و آنرا به فلج کامل دچار کرد زیرا رژیم هراس دارد اگر با روش سرکوب مستقیم و قاطع وارد عمل شود ممکن است با موج واکنش اعتراضی سراسری کارگری برای همبستگی با آنها روبرو شود که زمینه آن تا حدود زیادی فراهم شده است و اگر تسلیم شود، این عقب نشینی میتواند مشوقی برای اعتراضات بیشترکارگری در سراسر کشور شود.

اعتراضات کارگری هفت تپه  اهواز، احساس و عاطفه همبستگی طبقاتی را در جامعه کارگری بیدار کرده است.

اعلام پشتیبانی دانشجویان و بسیاری از بخش های اجتماعی دیگر و انعکاس وسیع نمایشات همبستگی، نه تنها به کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و نه تنها به جامعه کارگری سراسر کشور بلکه به کل جنبش اعتراضی مملکت علیه استبداد فرقه ای/ ولایی حاکم این پیام را داده است که: طبقه کارگر ایران بواسطه بیشترین فشاری که بحران عمومی مملکت روی شانه های آنها نهاده است و به واسطه تشکل طبیعی شغلی ده ها میلیونی اش، طبقه ای است که میتواند جای خالی احزاب سیاسی علیه رژیم را در مرحله کنونی پر کند و قادر است مرحله به مرحله رژیم را به عقب رانده تا راه برای گشایش سیاسی بعدی هموارگردد.

هیچ قدرت دیگری مانند طبقه کارگر، در شرایط کنونی میهن مان، قادر به فروریختن بارو و دژ استبداد ولایی حاکم نیست.

وظیفه همه کنشگران سیاسی آزادی دوست میهنمان است که با تمام قوا همت خود را روی گسترش امواج اعتراضی پیش گفته، تقویت احساسات مشترک طبقاتی کارگران و تَسّری دادن هرچه بیشتر این اعتراضات به بخش های دیگر جامعه کارگری بگذارند و بدانند که تهمتن شکست ناپذیر میدان پیکار با رژیم  در شرایط کنونی فقط طبقه کارگر ایران است.

از هر گونه رابطه ولو ضعیف ترین آن از جمله؛ خانوادگی، شغلی هم محله ای باید استفاده کرد تا شعور، احساسات و وجدان طبقاتی کارگران میهنمان را نسبت به رسالتی که دارند، هم در دفاع از منافع طبقاتی و حرفه ای خودشان و هم در منافع کل مملکت بیدار کرد.

در عین حال حتی برای یک لحظه نباید فراموش کرد، که در مرحله و شرایط کنونی از سیاسی کردن مبارزات کارگری باید اکیداً اجتناب شود. سیاسی شدن جنبش علیه رژیم نه وظیفه جنبش کارگری بلکه وظیفه جنبش ملی است که هم آهنگ با آن، جنبش کارگری هم می تواند سیاسی شود و در پشت سر مطالبات سیاسی ملت بایستد.

سخن آخر اینکه، رژیم که در سرکوب حرکت اعتراضی کارگران هفت تپه ناتوان است با مصادره کانال تلگرامی آنان و جلو انداختن مهره نم کرده و نفوذی خود در این حرکت سعی کرده است تا آنرا از درون تهی و خُرد و کارگران را مایوس سازد ولی تا کنون مانورها و تلاشهای مذبوحانه رژیم به علت بیداری کارگران بی نتیجه مانده است.

آگاهی رسانی و افشاگری کنیم!

مبارک باد وحدت حق طلبانه  طبقاتی کارگران میهنمان

پاینده باد ایران   

No Comments