گفتگوئی که شاهزادهِ پهلوی را به شاهپور ایران تبدیل کرد

Share Button

او در این مصاحبه نشان میدهد که رژیم و دستگاههای اطلاعاتی آن برای تخریب شخص او؛ نه به عنوان رضا پهلوی یا فرزند محمد رضا شاه، که برای شخص او مسئله درجه چندم است، بلکه به عنوان هماهنگ کننده جنبش ملی و وحدت آفرین مردم، همه گونه نمایشات تقلبی سیاسی به صحنه می آورد تا نقش متحد کننده و اجماع آفرین او  را خدشه دارساخته و او  را شخصیتی جناحی و فرقه ای معرفی کند تا با تنزل دادن او در حد گروههای  سیاسی عادی، مانع اتحاد مردم، حول نام و نقش راهبُردی او شود.

شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه ای داشت با تلویزیون کانال یک، که هم از نظر سیاسی پُربار بود و هم از نظر تعریف جایگاه تاریخی ایران در تکامل جامعه بشری، هم از نظر آسیب شناسی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مملکت و مهمتر از همه، از لحاظ عاطفه ایران گرایانه و ملی که جامعه ما پس از استقرار جمهوری اسلامی از کاستی یا فقدان آن به شدت رنج میبرد.

شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه، آگاهی خود را از مسائل خُرد و کلان جامعه ما  و همچنین راهِ برون رفت از بن بستی که جمهوری اسلامی میهن ما را بدان دچار ساخته است  نشان داد.

او در این مصاحبه  روشن ساخت که مسئله امروز  میهن ما، نه جمهوریخواهی و نه مشروطه خواهی بلکه، فقط و فقط برانداختن رژیم لومپن آخوندی حاکم است که حتی دیگر به آن اسلامی هم نمی توان گفت، و جایگزینی آن با نظامی برخاسته از آرای آگاهانه مردم است.

او در این گفتگو روشن ساخت که مسئله مهم ما، ملی گرایی دموکراتیک ( ناسیونالیسم ایرانی) در مقابل فناتیسم ابزاری قدرت طلبانه آخوندی و انحلال طلبی آنارشیستی چپ نمایانه است.

او در این مصاحبه نشان میدهد که نباید در تله طرفندهای دستگاههای جنگ روانی رژیم  و آدمکهای آن در هر ماسک و کسوتی که باشند افتاد اینها چهره و اهداف شوم خود را زیر عنوان طرفداری از او به عنوان  شاهزاده رضا پهلوی ابراز میدارند تا با سپر سازی از این عنوان، به شعور مردم شبیخون بزنند.

او در این مصاحبه نشان میدهد که رژیم و دستگاههای اطلاعاتی آن برای تخریب شخص او؛ نه به عنوان رضا پهلوی یا فرزند محمد رضا شاه، که برای شخص او مسئله درجه چندم است، بلکه به عنوان هماهنگ کننده جنبش ملی و وحدت آفرین مردم، همه گونه نمایشات تقلبی سیاسی به صحنه می آورد تا نقش متحد کننده و اجماع آفرین او  را خدشه دارساخته و او  را شخصیتی جناحی و فرقه ای معرفی کند تا با تنزل دادن او در حد گروههای  سیاسی عادی، مانع اتحاد مردم، حول نام و نقش راهبُردی او شود.

شاهزاده رضا پهلوی به زبان ساده  در این مصاحبه می گوید: مسئله شخص من به نام یا عنوان رضا پهلوی مطرح نیست! مسئله متحد شدن و به پا خواستن یکپارچه مردم و اتحاد آنها برای آزادی میهنمان در میان است.

او به زبان بی زبانی می گوید! اگر کس دیگری هست که میتواند این نقش را در شرایط کنونی برای جنبش مردمی در میهنمان بهتر از من  بازی کند! بسم الله! من حاضرم دنبال او بدوم! دیدن و شنیدن دقیق این مصاحبه تاریخی را به بازدید کنندگان سایت ایران سبز و کانال تلگرامی  سیمرغ* توصیه میکنم!

حبیب تبریزیان

*CimorghIran

*SoqratiunIran

یک توضیح!

با این مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی من به آن هدفی که از نگاشتن یادداشت هایی با عناوین یا موضوع « دو پروژه اظلاعاتی دستگاه های اطلاعاتی رژیم» داشتم رسیدم. فکر میکنم ادامه دادن به آن یادداشتها، همانطور که اشاره کرده بودم، مطرح سازی جریانهای گمنام و مشکوکی است که میخواهند از زبان منتقدین خود مطرح شوند. بنا بر این آن یادداشتها ادامه نخواهند یافت مگر این که رژیم پروژه های جدیدی به صحنه بیاورد که احتمال آن بسیار زیاد می باشد.

حبیب تبریزیان

No Comments