نگاهی به ائتلاف ضد سکولار گروه های شیعه در عراق

Share Button

نگاهی به ائتلاف بلوک شیعه عراق
سرانجام دولت مالکی در آن چاهی که نباید بیفتد افتاد و در تقابل با جبهه ی سکولارِ العراقیه به رهبری علاوی بدامن صدریست ها و ائتلاف شیعه آنان افتاد.
نبردی که اینک بین علاوی و جبهه مقابل جریان دارد، نه نبردی بین دو نیروی سیاسی متعلق به نظامی واحد بلکه نبرد بین دو رویکرد بنیاداً متفاوت سیاسی برای ایجاد دو نظام متفاوت سیاسی است. پیروزی ائتلاف شعیه یعنی پیروزی نظامی فرقه گرا و مهندسی شده ازطرف ایران وپیروزی بلوک سکولارِالعراقیه، یعنی پیروزی دموکراسی و سکولاریسم در گوشه ای از این منطقه ی خاور میانه ای ما. آن یک، در صدد ایجاد نظامی الگوبرداری شده از جمهوری اسلامی است و این یک در صدد دولتی مدرن و مبتنی بر آرایش اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سکولار.
نوری المالکی با وصلت سیاسی با ارتجاعی ترین و وابسته ترین نیروهای سیاسی عراق نشان داد که نه تنها تعهدی به دموکراسی ندارد بلکه برای خنثی کردن نیروهای مترقی و نمایندگان جامعه مدنی عراق و حذف آنان از صحنه سیاسی حاضر است دست در دست مقتدا صدر، نایب الحکومه ی رژیم اسلامی تهران بگذارد.
این ائتلاف نامیمون که از طرف تهران مهندسی شده است در شرایطی رخ میدهد که هنوز نیروهای امریکا از عراق خارج نشده اند. این ائتلاف عجولانه سر هم بندی شده حتی نیروهای کرد را هم دور زده است. این ائتلاف، قدرت مقامت نیروهای مدنی عراق و حساسیت اعراب منطقه را به سرنوشت عراق دست کم گرفته است، این ائتلاف تفاوت راهبرد استراتژک مالکی، جناح الدعوۀ حکیم و صدریستها را نادیده گرفته و برآنست تا کودتا وار با خروج نیروهای امریکا از عراق، به اتکاء به ائتلاف سرهم بندی شده، حکومت عراق را به ضمیمه و زائده جمهوری اسلامی تبدیل کند. با این کار، هم خود را در برابرغرب تقویت کند و هم با دمیدن به ناسیونالیسم قلابی و عوامفریبانه و بی محتوا، برای حکومت علی خامنه ائ و باند های امنیتی نظامی حامی آن، توجیه آفرینی کند.
ولی اینها همه خواب هائیست که هرگز تعیبیر نخواهد شد. جبهه صدر بعلت در آمیختن با نورالمالکی ریزش خواهد کرد. جبهه مالکی نیز بعلت هم کاسه شد ن با صدریست ها دوچارریزش خواهد شد. نیروهای کُرد در شرایطی قرار خواهند گرفت تا بین یک راهبرد قوم گرایانه و تبعبت از رژیم تهران یا هم جهتی با نیروهای مدرن و سکولارجامعه عراق به رهبری علاوی و معالاً غرب راه خود را برگزینند.
تصور اینکه ارتش و نیروهای نظام امنیتی عراق که تعلیم دیده نظامان آمریکائی هستند نیز قدرت نظامی خود را در اختیار دولت مالکی قرار دهند، تصوری باطل است.
نوری المالکی با در آمیختن با صدریستها و الدعوۀ راه را برای انسجام ملی جامعه ی موزائیکی عراق و دموکراسی هموار نکرد بلکه زمینه جنگ تمام عیار داخلی و یا کودتای نظامی را فراهم ساخت که در این جنگ احتمالی، بی هیچ تردیدی، بازنده جمهوری اسلامی، ونیروهای شیعه و احتمالاً کردهای منتصب به طالبانی خواهند بود.
رویداد های امروز عراق بسی فراتر از مرز های عراق خواهد رفت و شاید قربانی بزرگ آن، رژیم جمهوری اسلام باشد زیرا پیروزی علاوی و بلوک العراقیه در عراق یعنی شکست خُرد شونده حکومت اسلامی نمای ما و پیروزی نیرو های مترقی در کل منطقه به شمول ایران ما.
نیروهای مترقی میهن ما باید هر آنچه در توان دارند برغم اثر گذاری مختصرشان بر اوضاع سیاسی داخل عراق، در حمایت از بلوک العراقیه به رهبر علاوی به کار برند. هم میهنان کرد ما در عراق باید بکوشند تا کردهای عراق را از خطری که روی کار آمدن یک حکومت شیعه در عراق برای آنان دارد آگاه کنند.
شکست سیاسی رژیم فاشیستی مافیائی حاکم اسلامی در عراق پیروزی مردم میهن ماست! بکوشیم نبرد انتخاباتی عراق را به باتلاق مرگ این رژیم تبدیل کنیم!
دفاع از بلوک العراقه از طرف نیروهای دموکراتیک میهنمان، گذاردن پی بنای دوستی دو ملت ایران و عراق در یک فضای دموکراتیک برای آینده ما است.

No Comments