انقلاب مردم سودان به پیش میرود

Share Button

مسئله روبروی مردم سودان دموکراسی نوع غربی نیست بلکه تشکیل دولت ملی با رویکردی جهان گرا و توسعه گرا است. راهی که رهبری مصر در پیش گرفته است.  مسئله روبروی مردم سودان دموکراسی نوع غربی نیست بلکه تشکیل دولت ملی با رویکردی جهان گرا و توسعه گرا است. راهی که رهبری مصر در پیش گرفته است. 

نیروهای مسلح که با انقلاب همراه شده و موقتاً با عنوان شورای نظامی قدرت را در دست دارند، این توطئه را کشف و سران آن را که از میان واحدهای امنیتی و اطلاعاتی بوده اند را دستگیر کرده است و و بنا بر اطلاعیه شورای نظامی سودان توطئه چینان تحت بازجویی قرار گرفته اند.

پس از ماهها تنش و کوشش سرانجام در روزهای گذشته، بین شورای عالی نظامی که نظم و کنترل کشور را در دست دارد و نیروهای انقلابی روی تقسیم قدرت توافق به عمل آمد و قرار شده است یک دولت موقت غیر نظامی، مرکب از تکنوکراتها در یک دوره ۳ ساله انتقالی اداره کشور را عهده دار گردد. 

این دولت که برای مدت ۳ سال قدرت را دردست خواهد داشت، زیر نظر شورای مشترکی مرکب از نظامیان طرفدار انقلاب و سازمانهای انقلابی انجام وظیفه خواهد کرد.

شکست توطئه کودتای عناصر ارتجاعی علیه انقلاب مردمی سودان که هم واپسگرایان نظامی/امنیتی رژیم عمر البشیر و هم اسلامگرایان در آن شرکت داشته اند از یک سوی پیوند بین جنبش مردمی و ارتش را تقویت کرده و خطر بازگشت ارتجاع را برطرف می سازد و از سوی دیگر باعث ژرفش تمایلات انقلابی در ارتش میگردد. 

انقلاب سودان برخلاف همه انقلابات بهار عربی از این ویژگی برخوردار است که اولاً سازمان یافته است و میداند چه می خواهد و دوماً رهبری آن را نهاد های مدنی که در مرکز آن جامعه دانشگاهی، تحصیلکردگان و صاحبان حرفه سودان شرکت دارند بر عهده دارند. 

پیش بینی مدت ۳ سال برای تشکیل نظام سیاسی، تدوین قانون اساسی و دستیابی به یک دولت برآمده از جنبش مردمی و مبتنی بر قانون اساسی جدید، مانع از این میشود که مردم در تب تند انقلاب به دام جریان های عوام فریب و پوپولیست که وعده های آب و برق مجانی میدهند نظیر خمینی در ایران، اخوان المسلمین در مصر و تونس یا به نوعی دیگر که در لیبی اتفاق افتاد، بیافتند. این مدت برای پخته شدن مردم و سیاسیون جدید و همچنین برای نظامیان مردمی فرصتی برای تجربه اندوزی و راه بُرد انقلاب در مسیر عقلانیت و توسعه آفرینی می باشد

توافق انقلابیون و نظامیان سودان، توطئه ترکیه، قطر و اخوان المسلمین را در این کشور نیز با شکست روبرو می سازد. گفتنی است که ترکیه و قطر انرژی زیادی برای مصادره انقلاب سودان و روی کار آوردن اسلامیستها در آن کشور به کار برده اند.

شکست کودتا در واقع شکست رژیمهای قطر و ترکیه و پیروزی خط عربستان، مصر و امارات در این کشور است که از دموکراتیزاسیون کشور و ثبات آن دفاع  و پشتیبانی میکنند. 

امروز پس از اعلان توافق شورای نظامی سودان و انقلابیون برای تقسیم قدرت و روی کار آوردن دولت غیر نظامی، آمریکا هم تمام تحریمهای خود بر سودان را ملغی کرد و از متحدین خود نیز خواست که هم تحریم هایشان را بردارند و هم به رژیم جدید کمک کنند.

پیروزی انقلاب سودان ضمناً کمکی است برای ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که با رژیم پوشالی مورد تروریستهای تریپولی می جنگد.

پیروزی مردم سودان را باید به فال نیک گرفت و آن را جهشی برای ریشه کن سازی اسلامیسم و تروریسم در ممالک شمال آفریقا و تحکیم جبهه ضد اردوغان و قطر و به نوعی رژیم ایران تلقی کرد. 

برای مطاله بیشتر و مستقیم تر تحولات سودان: 
رادیو دبنقا   رادیو و سایت نهاد های مدنی و نیروهای مردمی س

No Comments