استقرار نیروی ضد تروریست در بغداد به چه معناست؟

Share Button

به نظر من، همچنان که قبلاً به تکرار نوشته ام، ارتش عراق و به شمول همین نیروی ضد تروریست، «مطمئن ترین و مردمی ترین نهادی» است که اولاً ملی است نه فرقه ای و در ثانی در مقایسه با دیگر نهاد دیگر کمتر آلوده به فساد میباشد که مردم میتوانند به آن هم اتکاء کنند و هم مهمتر اینکه، تا میتوانند از راه بروز عواطف ملی خود نسبت به آن، خود را به آن نزدیک سازند و پیوند فی مابین را تقویت کنند. مردمی شدن یک ارتش تا حدود زیادی در چنین شرایطی بوجود می یابد شکوفا میشود

بسیار مهم!  

رویترز

نیروی ویژه ضد تروریسم عراق در بیانیه ای اعلام کرد؛ از امروز یکشنبه بنا به فرمان عادل عبدل ال ـ مهدی، نیروهای خود را در خیابانهای بغداد مستقر میکند تا از ساختمانهای مهم دولتی در برابر عوامل ضد نظم که از فرصت سرگرم شدن نیروهای امنیتی که مشغول حراست از  حراست از تظاهرات و تظاهرات کنندگان، بهره برداری میکنند، حراست کنند.

۲ مامور امنیتی به رویترز گفتند که  از دیروز، شنبه نیروی ویژه ضد تروریسم در بغداد مستقر شده  و به آنها گفته شده است تا« از همه امکانات لازم» استفاده کنند تا به اعتراضات علیه دولت المهدی پایان دهند. 

کامنت من: 

اولاً دفاع از دولت در درجه اول از دفاع از مشروعیت آن در پارلمان(بر حسب ظاهر نماینده مردم) است و در درجه دوم وظیفه نیروهای پلیس و نه حتی ارتش تا چه رسد به نیروهای ضد تروریسم. 

بیانیه ذکر شده فوق نیروی ضد تروریست کمترین اشاره ای به دفاع از دولت ندارد بلکه فقط از محافظت از ساختمانها و ادارات دولتی سخن میگوید.

این اطلاعیه کوتاه که من آن را به دو نوع کاملاً متضاد تفسیر میکنم؛ به مراتب معنادارتر و مفصل تر از آنست که در این چند خط آمده است.

تفسیر اول که از ظاهر بیانیه استنباط میشود این است که دولت المهدی بسوی سرکوب اعتراضات و نظامی کردن فضا پیش میرود.

من این استنباط را نزدیک به صفر میدانم. استنباط یا تفسیر دوم که من تا ۹۹% روی آن حساب میکنم اینست که اولاً دولت المهدی بیش از اینکه حتی به نیروهای پلیس و امنیتی متکی باشد به بخشهایی از حشد الشعبی متکی است که پشت سر او ایستاده اند و به او به عنوان «محللی» برای دوران برنامه ریزی شده خود و برای تصرف تمام عیارقدرت سیاسی در عراق و حذف بقیه می نگرند، اتکاء دارد.

به نظر من، این نیروی مخصوص «ضد تروریست» نمی آید تا از دولت المهدی در برابر مردم و براندازان دفاع کند یا خود آن را ساقط کند بلکه می آید تا هرچه بیشتر و ممکن تر، در پوششی کاملاً قانونی، دست باندهای حشد الشعبی را از قدرت نمایی در عرصه سیاسی و امنیتی کشور کوتاه سازد. 

به نظر من، همچنان که قبلاً به تکرار نوشته ام، ارتش عراق و به شمول همین نیروی ضد تروریست، «مطمئن ترین و مردمی ترین نهادی» است که اولاً ملی است نه فرقه ای و در ثانی در مقایسه با دیگر نهاد دیگر کمتر آلوده به فساد میباشد که مردم میتوانند به آن هم اتکاء کنند و هم مهمتر اینکه، تا میتوانند از راه بروز عواطف ملی خود نسبت به آن، خود را به آن نزدیک سازند و پیوند فی مابین را تقویت کنند. مردمی شدن یک ارتش تا حدود زیادی در چنین شرایطی بوجود می یابد شکوفا میشود

من ورود این نیرو به صحنه بحران زده عراق به فال نیک گرفته و آنرا بسیار مثبت ارزیابی میکنم.

No Comments