صدام حسین از گور خود فریاد: زنده باد خامنه ای سر میدهد!

Share Button


هیچ مسیحایی نمی توانست مانند خامنه ای، رژیم صدام حسین را این چنین در عراق بازسازی کرده و آن را تطهیر کرده به اوج توجه مردم عراق برساند. بیانیه زیر را جنبش انقلابی عراق صادر کرده و به طور خلاصه اهداف و برنامه های خود توضیح داده است. نباید تصور شود، که این اهداف و برنامه ها دقیقاً بازسازی دقیق رژیم صدام است ولی بازسازی جوانب مثبت آن رژیم با ملاطی از دموکراسی و سکولاریسم مدرن است. ناسیونالیسم و پان عربیسم صدام به طور مدرن و دموکراسی خواهانه در این برنامه بازتاب یافته است. در این برنامه سیاسی و انقلابی زهر ضد ایرانی یا ضد رژیم اسلامی صدامی دو چندان به چشم میخورد. 

راهی که انقلاب عراق در پیش گرفته است و به گمان من در آن پیروز هم خواهد شد، راهی است که عراق را مدرنیزه خواهد کرد، آن را از ایران، ترکیه، قطر و روسیه دور و به آمریکا ، عربستان، امارات و مصر و اردن نزدیک می سازد. 

می توان انتظار داشت که با پیروزی انقلاب که انقلابیون با اطمینان به نفس در همین ماه وعده اش را داده اند، دولت آینده عراق، رابطه بسیار  گرم تری تا حد رابطه استراتژیک با آمریکا، عربستان و امارات و مصر برقرار سازد. بر همین روال، پیش بینی من اینست که با پیروزی انقلاب عراق، این کشور نه تنها علیه رژیم ایران و همسو با استراتژی ممالک عربی حاشیه خلیج فارس، بلکه موضعی ضد ترکیه و حداقل غیر دوستانه با روسیه اتخاذ کند. من فکر میکنم، رهبران قطر هم جهت وزش باد را تشخیص داده اند و به محور عربستان خواهند پیوست چون وزیر خارجه قطر هفته پیش به قصد آشتی جویی به ابتکار خود به عربستان رفت تا با مقامات آنجا پیرامون ترمیم روابط فیمابین صحبت کند.   

ح ت

بنام جنبش عراقیهای انقلابی، بدون ترس و بدون توسل به مراجع و شبه نظامیان ایران ساخته

مردم عراق مانند همیشه تن و جانشان را فدای میهن مقدسشان کردند. مردم قربانی دادند ولی بیگانگان ثمرات آن را چیدند. عبدل مهدی پس از آنکه ۱۰۰۰ نفر را کشت و ۲۰٫۰۰۰ تن از بهترین جوانان مملکت زخمی کرد استعفاء داد و آنهم به توصیه مرجعیت نجف و نه برای اینکه رضایت مردم را جلب کند آنچنانکه در سخنرانی استعفایش ادعا کرد. .

مقامات حاکمه فوراً به رئیس جمهور، برهم صالح متوسل شدند تا او برای حفظ پارلمان، یک جنایتکار دیگر، از میان آن جنایتکاران را به جای المهدی معرفی کند. در حالی که همه این دم و دستگاه پارلمانی به رهبری حلبوسی یک دستگاه مردم فریبانه است. اینها میخواهند کس دیگری از بلوک «فتح» را به جای المهدی بنشانند.

بنابراین:

بنام جنبش عراقیها و بنام همه پیکارجویان قهرمانمان، از هر تیپ و طبقهِ قومی و مذهبی، فقط عراقی، دوستانه به شما خطاب می کنیم و از شما میخواهیم محکم بایستید تا در پایان این ماه پیروزیمان را جشن بگیریم: ـ

الف ـ به مراجع ایرانی در عراق که عراق را به ایران فروختند، و منابع مالی ما را دزدیدند و آماده اند تا شما را به شیطان هم بفروشند گوش ندهید.

ب ـ هدف انقلاب سرنگون سازی رژیم است و نه فقط المهدی و جانشین کردن کسی دیگر به جای او.

     ما در پی ایجاد یک دولت نجات ملی می باشیم که از افسران قدیمی و جدید شناخته شده ارتش باشند، که شجاعت و وطن

     و نا وابستگی آنها به همه احزاب واضح باشد.

د ـ  این دولت نجات ملی باید به شرح زیر عمل کند:

۱ ـ مدت اعتبار قانونی این دولت یک سال باشد

۲ ـ بازنویسی قانون اساسی بر طبق موازین غیر فرقه ای، غیر مذهبی و مطابق با موازین ملی فقط مبتنی بر قوانین حقوق شهروندی.

۳ ـ اخذِ آرای مردم برای قانون اساسی جدید و رئیس جمهور که عالی ترین مقام حکومتی و رئیس دولت و وزراء خواهد بود، فردی و مستقیم خواهد بود و تحت نظارت بین المللی انجام خواهد گرفت.

۴ ـ همه پرسی باید فردی باشد و نه بر اساس لیست نمایندگان مجلس و تعداد نمایندگان مجلس ۱۸۰ نفر خواهد بود و نه بیشتر.

۵ ـ بازسازی کشور و بازسازی دولت، و شروع طرحهای بزرگ و تضمین حداقل معیشت برای همه  شهروندان بیکار عراقی.

۶ ـ برقراری روابط خارجی و بازرگانی با تمام ممالک عربی و غیر عربی برادر و جهان آزاد.

۷ ـ قانونی از مجلس گذرانده شود که به موجب آن همه احزاب قومی و مذهبی از شرکت در انتخابات منع شوند. و فقط به احزاب دارای برنامه ملی که به دموکراسی و یک عراق فدرال دموکراتیک، یک نظام اجتماعی عادلانه پایبندی دارند اجازه شرکت در انتخاباتها داده شود.

۸ ـ آزادی همه زندانیان سیاسی و پرداخت بلاعوض غرامت به آنها به مبلغ ده هزار دلار به ازای هر سال زندان که متحمل شده اند.

۹ ـ بازگشت به کار همه نظامیانی و افراد نیروهای امنیتی که هنوز قادر به کار هستند و عملی خلاف منافع مردم انجام نداده اند و بازنشسته کردن آنهایی که دیگر قادر به خدمت نیستند با پرداخت غرامت به میزان ده هزار دلار به ازای هر سال انفصال از خدمت که مبنای حقوق سنواتی و بازنشستگی آنها خواهد شد. 

10 ـ الغای تمام قوانینی که از ۱۹۹۰ تا امروز وشع شده اند و همزمان وضع قوانین تازه به جای آنها.

همه این موارد به نام «جنبش عراقیها» و به نام مبارزان و وطن پرستان غیرتمندی که جانشان را برای عدالت دادند و تسلیم راه حلهای نیم بند نه شدند و نمی شوند و از ترس به مراجع  یا شبه نظامیان پناه نمی برند و مارش خود را به سوی پیروزی کامل، تا فتح منطقه سبز(ساختمانهای دولتی ـ ح ت) به انتها خواهند رساند. هنگامیست که ما نباید تسلیم شویم. 

توجه!

شما میتوانید اخبار و گزارشهای سیاسی روز را در کانال تلگرامی «سیمرغ ایران» ببینید!

@CimorghIran

No Comments