درخانه بمانیم! چکار کنیم؟

Share Button

در این شرایط محدویت اینترنتی که بهترین کانال اطلاع رسانی برای مبارزه با کروناست یک جنایت در حق سلامت جسمی و روحی مردم است.

تمام سران ممالک دنیا، صاحبنظران امور بهداشتی و درمانی، بسیاری شخصیت های سیاسی، شخصیتهای اجتماعی، فرهنگی و هنری و..  دنیا، از مردم خواسته اند برای شکست دادن حمله ویروسی کرونا در خانه بمانند. 

در یک کلام دنیا با صدای واحدی که در تاریخ بشریت سابقه ندارد از همه مردم سراسر جهان میخواهد در خانه بمانند! در این میان ضعیف ترین صدا از سران و مسئولین حکومت ایران است که آنها در آخرکار به اجبار پذیرفتند این ویروس را جدی گرفته و از مردم بخواهند در خانه بمانند. 

اما در خانه ماندن در میهن ما مانند دیگر ممالک نیست! این رژیم عادت کتابخونی را در مردم کشته است، تلویزیون رژیم برنامه هایی که جاذب باشند و مردم را سرگرم و شاد نگاه دارند ندارند و به موازات اینها فیلترینگ اینترنت هم دستری به این بزرگترین و مفید ترین شبکه ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرم کننده را بسیار محدود ساخته است.

تحت این شرایط همه آن مسئولینی که از موضع  احساس مسئولیت ملی و مدنی از مردم میخواهند تا در خانه بمانند، باید مصرانه از رژیم بخواهند تا فیلترینگ اینترنت را برداشته و بر سرعت و پهنای باند آن بیفزاید.

مسئولین جامعه بهداشتی و درمانی و جامعه مدنی باید به رژیم بگویند در صورت عدم آزاد سازی اینترنت و بالا بردن سطح کیفیت برنامه های سرگرم کننده  شبکه های تلویزیونی، چنانچه ملت حمله ویروسی را هم از سر بگذراند، در آینده با افزایش افسردگی ناشی از ایزوله شدن در خانه، اعتیاد و الکلیسم روبرو خواهیم شد زیرا با خانه ماندن مردم ریسک اینکه برخی گروههای آسیب پذیر برای وقت کشی به مواد مخدر از نوع مختلف پناه ببرند و آنها که تا بحال تفننی نوشابه های الکلی نوشیده یا مواد مصرف میکردند با دامن اعتیاد بیافتند یا دُچار افسردگی یا کشمکشهای خانوادگی شوند بسیار زیاد است.

در این شرایط محدویت اینترنتی که بهترین کانال اطلاع رسانی برای مبارزه با کروناست یک جنایت در حق سلامت جسمی و روحی مردم است.

همه از رِژیم بخواهیم اینترنت را آزاد کند!

No Comments