نامه ای سرگشاده خدمت آشیخ حسن روحانی رئیس جمهور

Share Button

جناب آشیخ حسن روحانی رئیس جمهور محترم!

در روزهای اخیر دستگاه های اطلاعاتی دولت حضرت عالی، سپاه پاسداران و ارگانهای اطلاعاتی و هم چنین وزارات خارجه دولت شما کارزار تبلیغاتی وسیعی را در دنیا راه انداخته اند تا بلکه از فرصت پخش و انتشار ویروس کرونا برای لغو تحریمهای آمریکا بهره برداری کرده و آمریکا زیر فشار افکار عمومی قرار دهند تا تحریمها علیه دولت شما را بردارد. 

از جمله این تلاشها راه اندازی پیتیشنی برای گرآوری امضاء است که وزارت اطلاعات دولت شما، دستگاه های اطلاعاتی تحت نظر مقام رهبری و سپاه، در شبکه های مجازی راه انداخته اند تا با جمع آوری امضاء از ایرانیان شریفی که در خارج از کشور نمی دانند در پس این تومار انسان دوستانه گردآوری امضاء، نهادهایی امنیتی و اطلاعاتی شما قرار دارند از آمریکا بخواهند تا تحریمها را بردارد.

دستگاه های اطلاعتی و امنیتی که پشت سر این این تومار  یا پیتیشن قرار دارند سازمانی هایی هستند که طی همین اعتراضات بهمن ماه گذشته بیش از همین ویروس کرونا از جوانان میهن ما را کشته اند.

شورای(به اصطلاح) ملی ایرانیان آمریکا( NIAC) که شما در این زمینه فعال نموده ائید، نیز یکی از همین موسسات امنیتی و لابیگری دولت شماست که البته جمعیتی شناخته شده  و آبرو باخته است.

جناب آشیخ حسن! 

دولت آمریکا پیشنهاد کمکهای بهداشتی، پزشکی و درمانی داد ولی هم شما و هم آقای ظریف و تعدادی دیگر از دولتمردان نظام شما با اهانت آن پیشنهاد را رد کردند. شما چه حق داشتید و دارید تا از زبان بیماران و کادرهای درمانی درگیر در مبارزه با این بلیه عمومی، آن پیشنهاد کمک را رد کنید! کادرهایی که از جان خود مایه گذارده اند و میگذارند و بیمارانی که برایشان زنده ماندن ولو چند روز بیشتر، نه تنها میلیون ها بار از قمپوز در کردن ضد آمریکایی نوع شما مهمتر است! بلکه اساساً این کینه حساب شده شتری رژیم شما را نسبت به آمریکا ندارند و در احساسات آمریکا ستیزانه رژیم شما با شریک وسهیم نیستند!

جناب رئیس جمهوراُمت اسلامی ایران! من به شما پیشنهاد می کنم اگر ذره ای صداقت در نیات شما در رابطه با مبارزه با ویروس کرونا وبیماری کوید ۱۹ هست، نکات زیر را رعایت کنید تا نه تنها سیل کمکهای درمانی و پیشگیرانه دول خارجی به میهن ما سرازیر شود بلکه قریب ۴ میلیون ایرانیان برون مرزی هم کمکی بدهند که دهها برابر بودجه ای خواهد بود که شما به این کار اختصاص داده ائید. 

جناب آشیخ حسن! مردم به دستگاه دولتی شما اطمینان ندارند و میدانند که اگر کمکی بکنند، یا دزدیده میشود، یا سر از انبارهای سپاه و فروشگاه های آن  در میآورند و یا به سوریه، لبنان و یمن و.. ، ارسال میشوند چون مردم ایران میدانند که اولویت شما و رهبرتان مردم ایران نیستند.

جناب آشیخ! راه لغو تحریمهای آمریکا، مظلوم نمایی در هئیت غمخوار قلابی و نمایشی مردم  کرونا زده ایران نیست! چون خود رژیم شما هزاران بار از کرونا برای این ملت آخوند زده خطرناک تر و مصیبت بار تر هستید. 

برای رفع تحریمها، جمع آوری تومار در پشت این گونه نقاب های غلط انداز کمکی نمیکند بلکه دست بر داشتن از صدور تروریسم و فعالیت های بی ثبات کننده در منطقه، دست برداشتن از باج خواهی اتمی و  تهدیدات موشکی بهترین وصادقانه ترین گامی است که دولت شما میتواند بردارد تا به نتیجه برسد.

جناب آشیخ حسن! خیلی روراست، مردم ایران نه شما را نماینده خود می دانند نه کمترین اطمینانی به شما دارند و دنیا هم اینرا به خوبی میداند. از همین روی، دنیا حاضر است مستقیم به ملت ایران کمک کند ولی حاضر نیست این کمکها را در دستان کج و نامردمانه شما بگذارد! لطف کنید از سر راه کمکهای خارجی برای مبارزه با ویروس کرونا به ملت ما کنار بروید و مدیریت این مبارزه را به یک تیم بهداشتی و درمانی منتخب از جامعه پزشکی واگذارکنید تا ببینید چگونه سیل کمکهای خارجی به میهنمان سرازیر خواهد شد و تحریمها در این عرصه برداشته! 

جناب آشیخ حسن! سپاه پاسداران شما به جای کارهای نمایشی مرسوم در این زمینه می توانست و هنوزهم میتواند امکانات خود را در اختیار جامعه پزشکی ایران بگذارد که بر مسئله اِشراف حرفه ای و مدیریتی دارد! و میتواند بسیار موثرتر از آن امکانات برای پیشگیری و درمان بیماران استفاده کند! 

حبیب تبریزیان

سوم فروردین ۱۳۹۹


No Comments