کامنتی کوتاه درسایت کلمه بر تکذیبیه آقای مزروعی!

Share Button

علی مزروعی دروغی دیگر از “امپراطوری دروغ” را تکذیب کرد
دستگاه خبر سازی بقول آقای مزروعی خبری جعلیدایر بر ملاقات آقایان امیثر ارجمند، واحدی و مزروعی انتشار داده است که آقای مزروعی با همان ادبیات بکار برده شده در بوقهای تبلیغاتی امپراطوری دروغ ان دروغ را تکذیب کرده است. کار بردن وازه گروهک که نشانی از نشنهای استبداد دینی است نشان میدهد که آقای مزروعی هنوز از منجلاب خودی غیر خودی خود را بیرون نکشیده است و کما کان با همان ادبیاتی سخن میگوید که خود از ان در عذاب است.
من کامنت کوتاه زیر را در سایت کلمه ذیل پست مربوطه گذاردم/

..
«..اعلام می دارم انجام چنین جلسه یا جلساتی با حضور من و دو فرد نامبرده با کادر رهبری گروهک فدائیان خلق (اکثریت) تکذیب می شود و جالب اینکه هیچگاه ما سه نفری هم با هم جلسه ای نداشته ایم! روشن است وقتی انجام چنین جلسه یا جلساتی از پایه و اساس دروغ است… .»..»
جناب مزروعی ! شما با اینگونه تکذیبیه خود، آن امتیازی را که آن امپراطوری دروغ خواست به آن دادید»
من کمترین سمپاتی نسبت سازمان اکثریت ندارم ولی هر گز هم آنها را گروهک نمی نامم. امتیاز تیپ شما افراد بر این سازمان در این است که آنها به زیر علم حکومت نخزیدید و تن بدار مجازات دادند و نان دین نخوردند. آنها هرچه هستند «گروهک » نیستند و هرچه هستند در پیشگاه تاریخ و مردم ایران از شما روسفید ترند.

No Comments