چتر تحقیر بر سر وزیر خارجه ایران

Share Button


العربیه
به همراه چند مقام سیاسی و امنیتی
اردوغان برای بررسی بحران سوریه و پرونده اتمی وارد تهران شد
******************
دقیقاً به این عکس و نحوه چتر گرفتن اردوغان نگاه کنید.
جز ژست ارباب منشانه و اقتدارمنشانه، بی اعتنایی و تحقیر نسبت به صالحی در این عکس چه میتوان دید؟

چتر تحقیر بر سر

No Comments