روضه خوانی که آیت الله و آنگاه رهبرشد!

Share Button

مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش
چهارمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش با حضور مقام معظم رهبری .
***********

مارکس، در «هیجدهم برومر»، به نقل از یکی از دوشس های آنروز فرانسه که به قدرت رسیدن سردسته ولگرد های پاریس، برادرزاده ناپلئون بناپارت و نشستن او بر جایگاه امپراطوری فرانسه، مهد انقلاب بوژوائی و گهواره تمدن و فرهنگ اروپائی، غمزده اش کرده بود مینویسد: فرانسه حکومت فواحش درباری را تا کنون تجربه کرده بود ولی تجربه به قدرت رسیدن دیوس ها را نه!
مملکت ما ایران، در طول تاریخ چند هزار ساله خود بسیاری شاهان خوب و بد را بخود دیده است از کورش و داریوش گرفته تا آغا محمد خان قاجار و شاه سلطان حسین صفوی را. همه این سلاطین صرفنظر از خوبی و بدی اشان واجد بسیاری از منش های پسندیده اشراف منشی نیز بوده اند و حد اقل اینکه گدائی نبوده اند که یکشبه معتبر شده و از جبروت اشرافیت خود مست و از خود بی خود شده یا شوند. ولی تصور نمیرود، در ذهن هیچ ایرانی ای می گنجیده است که روزی شیخی که پاسبانان محمد رضا شاهی هم برایش تّره خُرد نمیکرده اند با دروغ و شیادی سوار بر امواج خرافه و یا به قول لنین «نیروی مخوف عادات مردم»، بجایی برسد که خود را رهبر ایران بنامد، رهبری که فقط در نام و عنوان از سلاطین مطلق العنان دوران های ذلت این دیار، متمایز است و اگر خود را بجای رهبر، سلطان نمی نامد از آنرو نیست که نمیخواهد سلطان باشد و در حسرت این عنوان نمیسوزد، بلکه از آنروست که آنقدر سلطنت را سیاه نمائی کرده است و کرده اند که وی، آن اورنگ لجن مال شده را در شئو نات ذات اقدس رهبری خویش نمیدانند.
میهن ما امروز جای محمد رضا شاه و شاهان پیش از او را با این روضه خوان، و جای امیران تحصیل کرده او را با گزمه های برآمده از هیئت های سینه زنی و تربیت شدگان فرهنگ صدقه خوارگی تعویض کرده است!
مقام معظم رهبری قادرنبود تا یک سرجوخه ارتش محمد رضا شاهی را به سلام برخود وادارد لذا مراتب نظامی را آنچنان تنزل داد تا در این تنزل حقارت بار، گزمه ها و سرگزمه ها لباس ژنرالی بپوشند و بر مقام معظم رهبریش کرنش کنند تا شهوت قدرت پرستی ارضاء نا شدنی و اشتیاق سوزان او را به تملق شنیدن ارضاء کنند.
میهن ما تیغ تیز اعراب، تیموریان و مغول را روی گلوی فرزندن خود تجربه کرده بود ولی خزش رمالان، تعزیه گردانان ،مدحان و روضه خوانان و متولیان رنگا رنگ دینی را به سریر فرمانروائی بر خود تجربه نکرده بود!

مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه

حبیب تبریزیان

No Comments