نشانی از بحران هویت در روسیه امروز!

Share Button


بوریس آبراهاموویچ بروزوسکی ، مؤسس حزب مشروطه خواه جدید در روسیه
کلیپ از پراودا
رهیافتی علیه بوروکراتیسم، فساد و بی هویتی!
مسکو: پروادای انگلیسی ۱۶ آوریل
تأسیس یک حزب در دوران ما، اتفاق چندان مهمی در یک کشور نیست مخصوصاً اگر در آن کشور حد اقل ظواهر ساز و کار های دموکراسی امروزی دنیا را رعایت شود. روزنامه پراودای ۶ روز پیش خبر از تأسیس یک حزب جدید در روسیه داده است که آنرا میتوان ترجمانی از اوضاع و احوال روسیه امروزِ عصر «پوتینیسم»، که بی شباهت به دیکتاتوری لویی بناپارت قرن ۱۹ در فرانسه نیست دانست. دیکتاتوریهای پوپولیستی دنیا همه کم یا بیش شباهت هایی به ان نسخه اصلی قرن نوزده خود دارند، چه پوتین در روسیه باشد چه احمدی در ایران یا هوگو چاوز در ونزوئلا. دولتی که هدفش تصرف و حفظ قدرت با هر بهر بهانه و برنامه و با تکیه بر هر نیروی اجتماعی و سیاسی و با استفاده از مانور میان جریانهای سیاسی است. این مانور بین جریانهای سیاسی میتواند با یک پوپولیسم عوام گرایانه نیز تکمیل شود.
بهر حال آنچه تأسیس این حزب تازه را در روسیه تا آن حد برجسته کرده است که پراودا در صفحه اصلی خود خبرآنرا با گزارشی طولانی درج کند، ایدئولوژی این حزب است که خود را مدعی نوع جدیدی از دموکراسی دانسته و آنرا ایدئولوژیزه کرده و برای روسیه مناسبترین میداند.
بوریس آبراهامویچ برزوسکی، مولتی میلیاردر روسی معتقد است که دموکراسی نوع آمریکایی دیگر پاسخگوی جهان امروز نیست زیر که ساختار دولتی و حکومتی آن بیش از پیش متمرکز و بوروکراتیزه شده است . او برای روسیه، نظام سلطنتی را بهترین نظام میداند.
اما مونارشیست بودن این حزب نیست که آنرا در معرض توجه قرار داده است بلکه علاوه بر مونارشیست بودن، او با تبار شناسی پرنس «هاری» فرزند دوم پرنس چارلز(ولیعهد انگلیس و فرزند پرنسس دیانای مرحوم) در یافته است که او از سوی شجره و نسب مادری خود یعنی مادر بزرگِ مادر بزرگش، «دوشس کنستاتینوا رومانف» به سلسله رومانوف در روسیه میرسد و لذا او طرفدار احیای نظامی سلطنتی با پادشاهی آن پرنس انگلیسی ـ روسی است. اگر کسی تعجب کند از اینکه در انتخابات آینده روسیه این حزب چند کرسی و شاید هم بیش از چند کرسی بگیرد در اشتباه است.
جامعه روسیه همانقدر از بی هویتی رنج میبرد که جامعه ایران ما . هویت ملی ما در کشاکش بین برزخ اسلامیت و ایرانیت، بین هویت خاور میانه ایی و جهانگرایی یا اروپا گرایی معلق مانده است و تظاهر به رعایت رسوم باستانی یا مذهبی هم تغیری در این هویت گریزی یا این «بحران هویت» نمی دهد.

http://english.pravda.ru/russia/politics/16-04-2012/121094-berezovsky_russia_prince_harry-0/

No Comments