حرب الله لبنان هم فواحش بیروت را به صحنه می آورد!

Share Button

مهره های میدانی آنروز سیدعلی روضه خوان و مهره های امروز مقام معظم رهبری!


فواحش بیروت هم در حمایت ازاسلام ولایی به صحنه می آیند!

حزب الله بیروت هم به تبعیت از حزب الله تهران برای مدرن نمایی خود فواحش بیروت را بیاری طلبیده و در صفوف خود به نمایش میگذارد. عکس فوق یکی از اینها را می بینیم که در یک دست پوستر سید حسن نصرالله را دارد و در دست دیگر مقینه یکی از رهبر ترور شده حزب الله را!

No Comments