از میان اِ میلها

Share Button


مسئله نوستالژی برای گذشته در میان نیست ولی نباید در این امر تردید کرد که حتی زندگی خداوندگاران حاکم برهر سرزمینی خود نیز بنوعی نشانه، مدل و الگوی زندگی و نشان پیشرفت و یا پس رفت جامعه و حال و هوای زندگی هر جامعه بوده اند و هستند،
توده های عادی مردم در طول تاریخ جوامع بشری همیشه گروه های مرجع زمانه خود را مدل مطلوب زندگی خود قرار داده اند. و این امر بنوعی در تقویت رشد و توسعه مادی و دینامیک جوامع بشری در طول تاریخ کار کردی پیشرفت آفرین داشته است.
اشرافیت و یا اریستو کراسی هر دوران، اگر خورده، بُرده و استثمار کرده است، در عین حال بطور عمده آفرینشگر هم بوده است. اما اشتباه نشود! آریستوکراسی دانش و فرهنگ آفرین را با لومپن کراسی که بزرگترین ممیزه آن فقط ثروت های دزدیده شده است را نباید یکی گرفت.

ح تبریزیان
……………………………..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!هاله نور

امشب می خوام ببرمتون کربلا!!یکم با هم خون گریه کنیم. امشب می خوام یادتون بندازم که چطور کاخ نیاوران را با چاه جمکران عوض کردیم و چطور تاج پادشاهیمون شد هاله نور. چطور پادشاه دست به گیلاسمون شد بوزینه دست تو دماغ.

ورزش قبل و بعد از انقلاب

No Comments