عکس روز!

Share Button

عکس روز!

بشار اسد مصممانه و با قاطعیت اصلاحات مورد توصیه ایران و روسیه را پیاده میکند!
“http://iranesabz.se/wp-content/uploads/2012/05/reform.jpg”>

No Comments