این رنگ پر صلابت سبز

Share Button

بشنو ای جلاد!

 

کین رنگ پرشکوه سبز،

 

هرچند زیبا چو زندگیست، لیک!

 

پر صلابت مغرور،

 

مرگ تورا،

 

زژرفنای حنجره خلق،

 

آواز میکند،

 

بشنو ای جلاد،

 

کین، فریادِ ازبیداد،

 

بسان زلزله ایی

 

یا که بهمنی،

 

انهدام کاخ ترا، فریاد میکند.

ح تبریزیان

No Comments