قیام مردم سودان آغاز گشته است

Share Button

الجزیره یکشنبه ۲۴ ژوئن ۴ تیرماه
۹۱
سودان شاهد خیزش اعتراضات ضد دولتی است
متعاقب چند روز نا آرامی ناشی از گرانی مواد غذایی، در این هفته معترضین خواهان تغیر رژیم هستند.
رئیس پلیس سودان به واحد های پلیس دستور داده است تا با « قاطعیت» راهپیمایی های ضد دولتی را در خارطوم متفرق کنند.
این کشور شاهد جنبش هرچه گسترش یابنده ایی برای سرنگونی رژیم پس اِعمال تصمیمات ریاضت اقتصادی است که موجب افزایش شدید قیمت سوخت و مواد غذایی گردیده است. مردم عادی بطور وسیعی به تظاهراتی که از سوی فعالین دانشجویی و محصلین آغاز شد می پیوندند.
تظاهرکنندگان مبادرت به آتش زدن لاستیک و ایحاد موانع در خیابانهای خارطوم میکنند. در روزهای اخیر برخی فعالین خواهان راه اندازی بهار عربی از نوعی که در منطقه رخ داده است در سودان شده اند.
………
لینک ویدئو کلیپ تظاهرات . دیدنی است

http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/06/20126244252970652.html

No Comments