آئین سوگند ریاست جمهوری گردنه عبور قانونی

Share Buttonدر هر حال سرنوشت پست ریاست جمهوری هنوز معلوم نیست و تا حدود زیادی به این مربوط میشود که: آیا آن نیروهای چپ، ملی و سکولاری که تا اینجا اخوان المسلمین را پشتیبانی کرده اند حاضرتد بقیه راه را هم تا مرحله فرو پاشاندن نظام حاکم و کل ساختار حقوقی و حقیقی آن پیش روند؟ و انقلاب دموکراتیک و ضد دیکتاتوری مصر را به انقلاب اسلامی فرا رویانند؟

اهرام آن لاین
یکشنبه ۲۴ ژوئن ۵ تیر
یک مقام اخوان المسلمین: محمد مورسی در برابر پارلمان سوگند یاد خواهد کرد و نه دیوان عالی قانون اساسی
سعد حوسینی، یکی از کادرهای رهبری اخوان المسلمین میگوید، محمد مورسی، رئیس جمهور برگزیده شده مصر سوگند ریاست جمهوری خود را در پارلمان مصر ادا خواهد کرد و نه در برابر دیوان عالی قانون اساسی.
او افزود که نتیجه دور نهایی انتخابات «عملاً نشان داد که آرزوی توده های مردم تغیرات دموکراتیک و سیاسی است.»
طبق متمم قنون اساسی که از سوی شورای عالی نیروهای مسلح پس از انحلال پارلمان توسط دیوان عالی قانون اساسی مصر صادر شد، رئیس جمهور جدید باید در مقابل دیوان عالی کشور ادای سوگند کند. سوگند مورسی در برابر دیوان عالی قانون اساسی، بمعنای پذیرش تلویحی انحلال پارلمان و مشروعیت این متمم است که اخوان المسلمین با هردو آن مخالف است.
پایان گزارش اهرام آنلاین
………………

دموکراسی مصری و اخوانی پیروزی خود را در التحریر جشن میگیرد

کامنت من:
تعجب من در اینستکه رسانه های دنیا که خبر رئیس جمهور شدن مورسی را پخش میکنند، این گذرگاه صعب العبور در راه احراز عملی پست ریاست جمهوری مورسی را نمیبینند. دیوان عالی قانون اساسی اگر تن به این عقب نشینی در برابر خواست اخوان دهد و اگر شورای نظامی حاکم نیز به آن گردن بگذارذ، معنای آن فرو پاشی نظام حقوقی و ساختار واقعی قدرت واقعی کنونی مصر است. و اگر اخوان المسلمین تن به عقب نشینی دهد بمعنای، نه ادامه انقلاب در مصر بلکه وقوع انقلاب در خود ساختار اخوان المسلمین است.
مورسی در سخنرانی پس از اعلام انتخاب خود از جمله گفت:« انقلاب تا رسیدن به همه هدفهای خود ادامه خواهد یافت» باید دید این «ادامه انقلاب» در مصر رخ خواهد داد یا در خود اخوان المسلمین. بدون رخداد هیچ یک از ایندو چندان قطعی نیست اراده یک چهارم رای دهندگان مصری برای رئیس جمهور کردن او بر مصر و تمام جمعیت آن، جامعه عمل بخود بگیرد. در هر حال سرنوشت هنوز معلوم نیست و تا حدود زیادی به این مربوط میشود که :آیا آن نیروهای چپ، ملی، سکولاری که تا اینجا اخوان المسلمین را پشتیبانی کرده اند حاضرتد بقیه راه را هم تا مرحله فرو پاشاندن نظام حاکم و کل ساختار حقوقی و حقیقی آن پیش روند؟ و انقلاب دموکراتیک و ضد دیکتاتوری مصر را به انقلاب اسلامی فرا رویانند؟

No Comments