زبان لمپنها و کُد های آن

Share Button

بدون شرح
زبان لومپنکراسی وقتی لاشی ها با هم حرف میزنند!

No Comments