در خشت تجربه زمان

Share Button


آنچه این مرد ۱۰۴ سال پیش در خشت خام تجربه دیده بود روشنفکر های ما امروز و حتی پس از ۳۳ سال تجربه و ادعای عالم بودن در آئینه دانش هم نتوانسته و نمیتوانند ببینند

باز نویس مطلب در وُرد

پیش بینی «جلیل محمد قلی زاده» بنیانگذار روزنامه ملا نصر الدین در شماره ۲۵ سال ۱۹۰۸:
اگر با این نیروی مخرب جامعه و تاریخ کهن(یعنی روحانیت) تسویه حساب نشود، خواه انقلاب مشروطه بشود و خواه نشود این میکروبها میمانند، من میترسم در آینده نزدیکی چشم باز کنید و ببینید هشتصد ملا یکجا خلق شده، ملا همه امور مملکت را بدست گرفته و همه ثروت ها را بر باد داده، شما را به امان خدا سپرده،و افسارتان را به بیگانگان رها کرده !!!!

………..
کامنت من:
چیزی که که مرحوم محمد قلی زاده نمیدانست آن بود که نه ۸۰۰ بلکه بیش از ۶۰۰٫۰۰۰ آخوند در ۲۲ بهمن ۵۷ آمدند. این آمار تقریب را من بر اساس سخنرانی خود خمینی که در سال ۴۵ ـ ۴۶ از رادیو بغداد پخش میشد آورده ام. در آن موقع او گفت:« اگر همه این ۳۰۰٫۰۰۰ آخواند و طلبه ایی که ما داریم قیام کرده بخیابان بیایند رژیم چکار میتواند بکند؟ بعد از این مدت تعداد نباید از انچه من نوشتم کمتر باشد اگر بیشتر نیاشد!

No Comments