بمناسبت نوروز این خجسته روز

Share Button

 

بیا تاکه دیو دروغ و ستم را،

ز خانه برانیم،

بیا  دست در دست، خورشید را،

در این بوم ظلمت نشانیم،

بیا تا که باروی بیداد را،

برافکنده، دیهم عشق را،

سراسر، زبیخ و زبنیاد،

جایش نشانیم!

 

ح ت

نوروز ۱۳۹۰

گوتنبرگ ـ سوئد

No Comments