اخبار

اهداف پنهانی آنکارا در نشست سوشی

در شرایط حاضر به نظر می‌رسد شرایط ذهنی و ادراکی برای پذیرش در‌خواست اردوغان از سوی پوتین فراهم شده است. تحت این شرایط اگر پوتین به پذیرش کام...

سیاسی - تحلیلی

یک اطلاعیه و تصحیح یک اشتباه

با کمال تآسف باید اطلاع دهم که یادداشت حذف شده با عنوان «هخا»، قضاوتی نادرست بود و تا آنجا که به موا...

از دیگران و جراید خارجی

نیلوفر بیضایی و گمشدگانش:

وحشتناک بود، به دلیل اینکه شما وقتی با موضوعی درگیر هستید و فکر می‌کنید دارید کاری انجام می‌دهید تا به جلوگیری از تکرار این فجایع کمک شود، م...